HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 50

JPEG (Deze pagina), 710.88 KB

TIFF (Deze pagina), 5.53 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

1% ‘
geduld tot aan de uiterste grenzen van tegemoetkoming l vojë
waren gegaan, nadat men ons steenen voor brood had gegeven, met
zou men ­ons, door een ongehoorde verdraaiing der feiten, voor j tmc
j de geheele wereld aan de kaak willen stellen. Mocht het onzen têré
t vijanden gelukken, ook deze geconstateerde feiten in de gren­ POD
g zenlooze ophitsing der naties en in het wapengekletter te kgu.
j doen ondergaan,eenmaal zal de tijd aanbreken, dat de ge- i A
schiedenis haar oordeel zal vellen. Toen was het oogenblik s SPH
gekomen, waarop door een vergelijk tusschen Engeland en g kan
Duitschland elke Europeesche oorlog, elke wereldoorlog ver- i hall
ï meden kon worden. Wij waren bereid het te doen. Engeland l Wicj
heeft het afgewezen. Van die schuld komt het in alle eeuwig- v
heid niet meer los! i
j Mijne Heeren, zoo eindigde die episode Haldane. E (mz
De Ring der Entente. I G
Q ‘­‘__’_"_"_‘ er 0
Kort daarop wisselden sir Edward Grey en de Fransche > van
Q ambassadeur te Londen, de heer Cambon, de bekende brieven, ë gele
ii die uitliepen op een Fransch-Engelsch defensief verbond, dat 2 met
jj intusschen door de daarnaast getroffen afspraken tusschen ‘ Rijk
j de generale staven en admiraliteiten van beide mogendheden { wen
feitelijk een offensief verbond werd. Ook dit feit heeft de l woo
j Engelsche regeering aan de openbaarheid in eigen land ont- i M
trokken. Eerst toen terugtreden niet meer mogelijk was, op ' VOO;
j j 3 Augustus van het vorige jaar, heeft zij het publiek daarvan E was
op de hoogte gesteld. Tot oxp dat oogenblik hadden de Engel- a vyje
jj sche ministers aan hun Parlement altijd weer verklaard, dat Ent
Engeland zich voor het geval van een Europeescn conflict luwv
I volkomen de vrije hand voorbehouden had. Dat was misschien Zjçgh
naar de letter, doch in werkelijkheid niet het geval, tenge- dem;
volge van de afspraken der beide admiraliteiten, die de noord- Rus
kust van Frankrijk onder bescherming van Engeland hadden mm
l gesteld. En juist dezelfde tactiek heeft het Engelsche Kabinet A der
E j - ik meen, dat ik er hier al eens over heb gesproken - ge- ` dOOI
46
ll t
4
wa .jj.