HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 49

JPEG (Deze pagina), 643.79 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

ïïläêï; top onverantwoordelijke wijze op een dwaalspoor heeft ge- W
bodïg l bracht. Want inderdaad, had Minister Asquith een volledige
W voorstelling gegeven, dan zou hij in zijne rede, die blijkbaar
_ pasklaar was gemaakt voor de stemming van zijne toehoor-
Tlïïï ders, niet zoo hebben kunnen voortgaan als hij werkelijk
iïdcm heeft gedaan. Hij zegt - altijd letterlijk vertaald --:
Q ,,En dezen eisch - namelijk de onvoorwaardelijke neu-
l traliteit in elken oorlog - stelden de Duitsche staatslieden
op het oogenblik, dat Duitschland zoovvel zijn agressieve
OG in g als defensieve weermiddelen, vooral op zee, kolossaal ver-
_€d€€1­ ä grootte. Zij verlangden - om het heel duidelijk te zeggen ‘
PIQSL ·- dat wij hun, voorzoover het ons aanging, de vrije hand
E over zouden laten, als zij een gelegenheid zochten, Europa te `
nl zel- j overvveldigen en te beheerschen".
Idïlïti i Mijne Heeren, het is mij onbegrijpelijk -- ik wil geen
J andere uitdrukking gebruiken - hoe een hoogstaand staats-
OGVQH I man als Mr. Asquith een gebeurtenis, die hij officieel kende,
l objectief zoo onjuist kon voorstellen, om daaruit conclusies
znoeg, è te trekken, welke vierkant in strijd met de waarheid zijn.
it wij En deze onware voorstelling leidde de heer Asquith bij zijne
chten toehoorders in met de plechtige woorden:
orden r
", j ,,Ik zou de aandacht niet enkel van u doch van de geheele
d wereld op mijne woorden willen vestigen, daar thans zoo
lïmïêl j vele valsche legenden verzonnen en verspreid wordcn."
ïtïïï Ik vraag u, Mijne Heeren, wie heeft legenden verzonnen
Hand; A en verspreid?. U
, War Ik ben op dit voorval nader ingegaan, om voor de gansche
_th wereld te protesteeren tegen de onoprechtheid en den laster,
ïlïjg waarmede onze tegenstanders ons bestrijden.
èland j Nadat wij, ten volle op de hoogte van de anti-Duitsche
richting der Engelsche politiek, met het grootst mogelijke
45