HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 48

JPEG (Deze pagina), 694.04 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

vriendschap met andere mogendheden in gevaar te brengen. Op 0
jl Dit, Mijne Heeren, vormde voor ons het slot der onder- mac]
handelingen. Een commentaar daarop is eigenlijk overbodig. VOM
jï Engeland achtte het een bewijs van bijzondere, door een pask
plechtig verdrag te bezegelen vriendschap, dat het niet ders,
5 zonder grond ons te lijf zou gaan; hield zich echter vrijheid hêêf
l van handelen voor in geval zijn vrienden zulks wel deden!
Engeland misleidde de openbare meening. j OE
Deze toedracht is, volgens mijn weten, tot nog toe in
j Engeland nooit volledig bekend gemaakt - wel bij gedeel- l ll
ten, doch ook toen niet juist. De Engelsche Minister-Presi­ j Z(
j . dent, Mr. Asquith, heeft op 2 October 1914 te Cardiff over 2 Op
[ de zaak gesproken. Ik citeer uit een officieele, door hem zel-
ven gerevideerde publicatie zijner rede. Mr. Asquith deelt i N
zijn auditorium de Engelsche formule, ons niet zonder uit- audi
lokking te willen aanvallen ~ de formule, die ik zooeven. E mm
* voorgelezen heb -­ letterlijk mede en vervolgt dan: Objf
E f ,,Maar dat was den Duitschen staatslieden niet genoeg- f '¤@ i
E Zij wilden, dat wij verder gingen. Zij eischten, dat wij EH
j ons absoluut tot een neutrale houding zouden verplichten 2 15091
in geval Duit·schland in een oorlog gewikkeld zou worden
' - in the event of Germany being engaged in war".
Deze uiting van Mr. Asquith is een verdraaiing van de· li
feiten. Weliswaar hadden wij aanvankelijk onbeperkte neu- _
traliteit geëischt -­ gelijk ik zooeven gezegd heb -, in den i J
A loop der onderhandelingen hadden we ons echter beperkt tot G Qu
den neutraliteitseisch voor het geval, dat aan Duitschland » J
een oorlog werd opgedrongen - in het Engelsch: if war WG]
should be forced upon Germany. Dat heeft Minister Asquith wap
F voor zijn hoorders verzwegen en ik acht mij gerechtigd te be- T
weren, dat hij daarmede de openbare meening in Engeland E mg
. i 44
i
l
1 .