HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 47

JPEG (Deze pagina), 634.70 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

rauw' te onthouden, niet goed den inhoud kon uitmaken van een
tm de j plechtig verdrag tusschen beschaafde landen. Het Engelsche ‘
l kabinet was blijkbaar van een andere opvatting en meende
2 Au" nog meer te doen dan wij wenschten, toen het zich bereid
u ver' r verklaarde,`zijn overigens onveranderde formule te doen
Lande` voorafgaan door de volgende woorden:
is de
‘lS_Zlj ,,daar de beide mogendheden wederkeerig den wensch
lgjdmg koesteren, vrede en vriendschap onderling te handhaven,
Sm ’t verklaart Engeland, dat het geen ongeprovoceerden aan-
l val .... enz.”
t En- ?
leljjkg zooals ik zooeven heb voorgelezen.
xls te ` Deze toevoeging, Mijne Heeren, kon geen wijziging
ri we t brengen in het oordeel omtrent den inhoud van het Engel- .
{ men sche voorstel, en ik ben ook thans nog van meening, dat
tn de geen mensch het mij kwalijk had kunnen nemen, zoo ik reeds
sloeg toen de onderhandelingen had afgebroken. Ik heb het niet
· gedaan. Ik heb, om alles te doen wat in mijn krachten stond
gende t en wat geschikt was om den Europeeschen en den wereld-
vrede te verzekeren, mij bereid verklaard, ook over dit Engel-
t sche voorstel verder te onderhandelen onder deze enkele
itsch­ voorwaarde, dat het Engelsche voorstel zou worden aangevuld
litiek met de volgende toevoeging:
Jïmï .,Engeland zal derhalve natuurlijk welwillende neutra-
ik is liteit bewaren, indien aan Duitschland een oorlog mocht
t toe- worden opgedrongen?
Ik verzoek u, Mijne Heeren, wel te letten op de laatste
t woorden: wij verzochten neutraal te blijven in een oorlog, die
haaf- ‘ ons zou worden opgedrongen. Ik moet straks nog op dit punt
ndere terug komen.
aties, Sir Edward Grey wees die toevoeging botweg af. Hij kon _
n dat F niet afwijken van zijn formule, en wel, naar hij den gezant
allen ` Graaf Metternich verklaarde, uit vrees anders de bestaande
g 43