HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 46

JPEG (Deze pagina), 684.99 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

jg min Frankrijk als eenige ande·re mogendheid overvallen. te O;
Nadat Lord Haldane uit Berlijn was vertrokken, werden de I pllêcj
onderhandelingen te Londen voortgezet. ` kabj
Eenige weken geleden heb ik in de ,,Norddeutsche All- nOg
I gemeine Zeitung" de formules betreffende een te sluiten ver- V VO1­j;
gelijk laten openbaar maken, welke bij deze onderhande- ; VOO]
l E lingen beiderzijds zijn voorgesteld. Ook deze publicatie is de
§ aandacht onzer tegenstanders waard. Voor zoover ik zie, is zij
echter door de Engelsche pers, op een enkele uitzondering k
na, tot nog toe genegeerd. Ik wil daarom hier nogmaals in ’t V
kort op de zaak ingaan. i V
Vooreerst deden wij, om blijvende betrekkingen met En- L
I geland te bereiken, het voorstel van een onvoorwaardelijke ZOO¥
wederkeerige neutraliteitsbelofte. Toen dit voorstel als te I
j' ver strekkend door Engeland was afgeslagen, stelden we i bw
voor: de neutraliteit te beperken tot oorlogen, waarbij men ~SCh
niet zou kunnen zeggen, dat de mogendheid, waaraan de l Sw
· neutraliteit was beloofd, de aanvaller zou zijn. Ook dat sloeg tog
O Engeland af. . `
Intusschen waren van de zijde van Engeland de volgende · en
[ V formules voorgeslagen: V WG
V V Q Osch
j ,,Engeland zal geen niet-uitgelokten aanval op Duitsch- VOC
j I land doen en zich onthouden van een aggressieve politiek g mt?
_ tegenover Duitschland. Een aanval op Duitschland is V
in geen verdrag opgenomen en ook niet voorzien in eeni- j .
gerlei combinatie, waarbij Engeland op het oogenblik is `
i aangesloten. Engeland zal ook tot geen enkel tractaat toe-
treden, dat een dergelijken aanval beoogt."
. l wc
u Ik was van oordeel, Mijne Heeren, dat het onder beschaaf- i Ou
de staten geen gebruik is, onuitgelokte aanvallen op andere tg;
mogendheden te doen, of zich aan te sluiten bij combinaties, .
E welke een dergelijken overval op de naburen beoogen, en dat l em
dus de belofte zich van dergelijke niet-uitgelokte overvallen ' G;
à 42 §
l .