HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 44

JPEG (Deze pagina), 713.76 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

j
Pogingen van den Rijkskanselier om met Engeland tot een tussi
1 l -l-à--- litie
‘ den.
j ‘ Is de Duitsche politiek niet onderricht geweest over deze reld
l Y gebeurtenissen, of heeft zij opzettelijk de oogen er voor geslo- geht
f ten, doordat zij altijd maar weer naar een vergelijk zocht? j poli
r i Noch het een, noch het ander! Ik weet wel, dat er kringen dooi
bestaan, die mij politieke kortzichtigheid verwijten, omdat een
j ik altijd maar weer getracht heb den weg te banen voor een j krii
vergelijk met Engeland. Ik dank God, Mijne Heeren, dat ons
jr ik het gedaan heb. Met hoe weinig verwachtingen ik de zou
1 pogingen steeds weer hernieuwde. Het is klaar als de da , l en
dat het noodlot van dezen ontzettenden, dezen menschefï j g Z
je moordenden wereldbrand verhinderd had kunnen worden, 191
als een oprecht en op vrede aansturend vergelijk tusschen j bin
Duitschland em Engeland tot stand was gekomen. Wie in j was
Europa had dan nog wel oorlog willen maken? Mocht ik, den
F j met een dergelijk doel voor oogen, een taak afwijzen enkel ver
i " omdat zij moeilijk was en altijd weder vruchteloos bleek te ma
l zijn? Waar het gaat om wereldproblemen van den hoogsten wa:
j ernst, waar millioenen menschenlevens op het spel staan, j Loi
[ daar geldt voor mij het woord: Bij God is geen ding onmoge- syn
j lijk! Ik wil liever vallen in een strijd dan hem ontweken der
I Zljll. F1-;
Sta mij toe, Mijne Heeren, kort de feiten in uwe herinne­ and
lj I ring terug te roepen. j rer
r Koning Eduard had in zijn persoonlijke bevordering van de j mo
Engelsche omsingelingspolitiek tegenover Duitschland een mé
zijner voornaamste plichten gevonden. Na zijn dood hoopte ooi
ik dus, dat de reeds in Augustus 1909 door,mij ter hand ge- . ve;
j nomen onderhandelingen betreffende een vergelijk meer t ph
voortgang zouden hebben. De onderhandelingen werden tot 0V·
in de lente van 1911 gerekt, zonder dat `eenig resultaat werd I de
j r bereikt, toen het ingrijpen van Engeland in de besprekingen i -
j S 40
j rr
lï .
j 1
`