HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 43

JPEG (Deze pagina), 632.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.04 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

l
·n- die gedachte, maar er ligt ontwijfelbaar een gevaar in, zoo
11- openlijk de openbare meening te vergiftigen als de on-
»1·­ verantwoordelijke pers doet, welke ik op het oog heb."
ht 28C§[1;;;ï,lzgagiêcgelastigde van België te Londen, schrijft op
H ,,Sedert de leiding der buitenlandsche zaken van Rus-
land is toevertrouwd aan den heer Iswolski, heeft er een
. merkbare toenadering plaats gehad tusschen de kabinetten
en _j van St. James en St. Petersburg en de overeenstemming
19 l omtrent vele quaesties, die twee jaar geleden onmogelijk
[6 scheen, schijnt nu binnenkort tot stand te komen.
J Het Doggersbank-incident, de Engelsche sympathieën
Y voor Japan tijdens den oorlog van 1904, de hevige naijver
ij in Perzië behooren alle tot het verleden en indien men op
Q * zekere aanwijzingen mag afgaan, schijnt de Engelsche di-
jt i plomatie, waarvan alle kracht gericht is op de isoleering
H P van Duitschland, ons in de naastliggende toekomst te zul-
_ i len onthalen op het schouwspel van een Engelsch-Russr
» sche entente."
Ten slotte Baron Guillaume, Belgisch gezant te Parijs,
op 16 Januari 1914:
,,Ik had reeds de eer u te schrijven, dat de heeren
C Poincaré, Delcassé, Millerand en hunne vrienden de natio-
l inalistische, militairistische en chauvinistische politiek,
i wier herleving we hebben geconstateerd, hebben uitgevon-
L l den en haar handhaven. Dat is een gevaar voor Europa
· en België."
t i Mijne Heeren, deze in alle grondtrekken met elkander
overeenkomende rapporten der Belgische diplomaten geven
een duidelijk beeld van de Entente-politiek der laatste tien
jaren. Tegen deze getuigenissen houden alle pogingen van
de zijde der tegenstanders geen steek, om ons den lust tot
oorlog en zich zelf vredelievendheid toe te schrijven.
39