HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 42

JPEG (Deze pagina), 622.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.04 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

­ · i
ll
! t »
l gen diplomaat als Baron Greindl. Maar zijn collega’s te Lon-
l den en Parijs oordeelen precies als hij en deze overeenstem-
2 mende beschouwing, dit gelijkluidend oordeel is van door- _
j slaand gewicht.
j Mijne Heeren, daar in het buitenland zoo weinig acht
j wordt geslagen op deze rapporten, wil ik er hier enkele aan-
l j halingen uit voorlezen.
p Baron Greindl schrijft in Feb ruari 1905: E
,,De ware oorzaak van den haat der Engelschen tegen ‘·
Q Duitschland is de naij ver, gewekt door de buitengewone ;
Z l ontwikkeling van de handelsvloot, van den handel en de I
j I industrie van Duitschland". y
' t Twee jaar later schrijft dezelfde: I
,,De aanmatiging van Frankrijk wordt weder gelijk zij ·;
t was in de slechtste dagen van het Tweede Keizerrijk en de V
I ,,entente cordiale" is daarvan de oorzaak. Zij is nog met
j een graad toegenomen sinds de onderhandelingen tusschen
5 Londen en St. Petersburg, waaraan Frankrijk ongetvrij- E
i feld niet vreemd zal zijn gebleven, schijnen te moeten uit- J
` loopen op een entente".
En op een andere plaats:
jj ,,De politiek, welke koning Eduard VII voert onder
i ä voorgeven Europa te redden voor een ingebeeld Duitsch
N gevaar, heeft een maar al te werkelijk Fransch gevaar te
voorschijn geroepen, dat in de eerste plaats voor ons een i
g bedreiging inhoudt." _
i Graaf Lalaing, Belgisch gezant te Londen, schrijft op i
Q 24 Mei 1907;
,,Het is duidelijk, dat het officieele Engeland een stil
. vijandige politiek drijft, welke aanstuurt op het isolement
van Duitschland en dat koning Eduard niet versmaad
heeft zijn persooinlijken invloed in dienst te stellen van j
j _ 38
l
l
? ? ?