HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 41

JPEG (Deze pagina), 687.69 KB

TIFF (Deze pagina), 6.02 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

_ ben gevoerd en landen hebben veroverd, slechts voor zijn
_ vreedzame ontwikkeling heeft geleefd, te beschuldigen van
j oorlogswoede, barbaarschheid en landhonger.
Dat is huichelarij!
De rapporten der Belgische gezanten.
Mijne Heeren, een hoogst waardevol getuigenis omtrent
de bedoelingen der Engelsche politiek omtrent den oor-
sprong van dezen oorlog is voor ieder, die het totnogtoe niet
heeft willen gelooven, ontstaan door de rapporten der Belgi- ‘
sche gezanten, welke ik heb laten publiceeren. Waarom wel
worden deze documenten te Londen, te Parijs, te St. Peters-
burg toch zooveel mogelijk doodgezwegen? Waarom tracht
_ de vijandelijke pers, waar zij van deze rapporten melding
maakt, om hunne beteekenis heen te draaien, door er op te
wijzen, dat zij tdch geen bewijs daarvoor geven, dat België
zelf zijn neutraliteit heeft prijsgegeven?
Mijne Heeren, dat bewijs is van de andere zijde geleverd.
Het Entente­publiek behoeft slechts kennis te ·nemen van
de publicaties, welke ik omtrent de onderhandelingen van
den Engelschen militairen attaché met de Belgische leger-
autoriteiten indertijd heb laten verschijnen. Hier gaat het
over iets heel anders. Hier gaat het over de Entente en de
omsingelingspolitiek van Engeland.
Deze Belgische rapporten zijn voorzeker ook voor het pu-
bliek in Engeland en Frankrijk hoogst lezenswaard. Ze zijn
J daarom zoo belangwekkend, omdat zij een volkomen eenstem-
« mig oordeel over Engelands staatkunde geven. Wanneer alleen
_ de Belgische gezant te Berlijn, Barcn Greindl, de Engelsche
j politiek zoo scherp gecritiseerd had, zou men geneigd kun-
nen zijn te zeggen, dat de genegenheid voor het land, waar-
j bij hij was geaccrediteerd, zijn blik heeft beneveld. Ofschoon
j een dergelijke oinderstelling weinig op zijn plaats zou zijn bij
een zoo onpartijdigen, een zoo uitnemenden en scherpzinni-
37