HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 40

JPEG (Deze pagina), 750.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.02 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

tl l ‘
4 5 ,«
E
j ; j
dorpen, Joden en Christenen worden naar onbewoonde steden
j gezonden, komen om in de moeraspoelen der Russische wegen
{ · of in verzegelde goederenwagens zonder vensters. Aldus,
i Mijne Heeren, ziet de vrijheid en beschaving er uit, waar-
I voor onze tegenstanders vechten tegen de barbaarschheid l
j van Duitschland!
Bij zijne verzekering, de beschermer der kleine naties te
l zijn, rekent Engeland toch op een zeer slecht geheugen van
het menschdom. Men behoeft niet veel meer dan een tiental
jaren terug te gaan, om genoeg voorbeelden te vinden voor
I Z de ware beteekenis van dezen beschermenden rol. In het
i voorjaar van 1902 worden de beide Boerenrepublieken door
1 Engeland geannexeerd. Dan richten zich de blikken op
g I Egypte. Egypte was feitelijk reeds lang in Engelands
2 macht. Doch de formeele annexatie streed met de plechtige
belofte van Engeland, het land weder te zullen ontruimen.
1 En datzelfde Engeland, dat mij op het aanbod, hem de inte-
; griteit van België te waarborgen, zoo het in dezen oorlog
neutraal wilde blijven, zoo hooghartig antwoordde, dat
j Engeland zijne verplichtingen ten opzichte van België’s neu-
i T traliteit niet tot een handelszaak kon maken, - datzelfde
! j Engeland zag er geen bezwaar in, zijn tegenover geheel
‘ ' Europa aangegane plechtige verplichting aan Frankrijk te
[ verkwanselen, toen het in 1904 het bekende verdrag sloot,
, i dat aan Engeland Egypte, aan Frankrijk Marokko moest
j verzekeren_. In 1908 komt Azië aan de beurt. Het zuidelijk
1 deel van Perzië wordt door het tractaat met Rusland her-
1 `Q schapen in een sfeer van Engelsche belangen, het noorden I
Q wordt overgeleverd aan het vrijzinnig beheer van Russische A
kozakken. Dit tractaat laat uitkomen, hoe Engeland reeds l
zijn armen naar Tibet uitstrekt. 2
Wie een dergelijke politiek drijft en heeft gedreven,
heeft het recht niet een land, dat gedurende 44 jaar den r
lg vrede in Europa heeft beschermd, dat gedurende een tijd-
l perk, waarin haast alle vreemde mogendheden oorlogen heb- _
i i ec
a I
l j
`
l