HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 39

JPEG (Deze pagina), 681.35 KB

TIFF (Deze pagina), 5.99 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

ë

Q worden, slechts weinig meer lijden, dan wanneer wij er bui-
E ten blijven." _
Nu, Mijne Heeren, wie zoo, met zulk een bepaald akelige,
nuchtere zakelijkheid aan den vooravond van zijne eigen
oorlogsverklaring spreekt, die daarnaar zijn eigen politiek en
die zijner vrienden bestiert, kan dat toch alleen doen, als hij
i weet, dat hij en zijne Geallieerden gereed zijn.
, Begrijpelijk is het immers, dat onze tegenstanders maar
steeds weer de schuld voor dezen oorlog van zich trachten
. af te wentelen. Ik heb te dezer plaatse bij het uitbreken van
den oorlog en vervolgens weder in December van het vorige
5 jaar den samenhang uiteengezet. Alles wat intusschen be-
kend is geworden, is er slechts een bevestiging van. De fabel,
i dat Engeland ter wille van België in den oorlog getrokken
zou zijn, heeft men intusschen in Engeland zelf opgegeven,
J E omdat deze fabel waarlijk niet langer te handhaven was. En
_ of de kleing volken thans nog wel gelooven, dat Engeland en
zijn bondgenooten den oorlog voere·n tot bescherming juist
l van de kleine naties, ter bescherming van vrijheid en be-
i schaving?!
[ Mij.ne Heeren, den neutralen handel op zee legt Engeland,
jr zooveel het kan, aan banden. Waren uit Duitschland en voor
Duitschland mogen, ook al zijn het geen contrabande-arti-
E 4 kelen, niet meer met neutrale schepen vervoerd worden.
M Engeland duldt het niet. Neutrale schepen worden in open
zee gedwongen, Engelsche manschappen aan boord te nemen
i i en hunne bevelen op te volgen. Engeland bezet zonder om-
‘ haal Grieksche eilanden, omdat het hem gemakkelijker is
voor zijne militaire operaties. Met zijn bondgenooten wil
het nu het neutrale Griekenland tot afstand van grondge-
bied dwingen, teneinde Bulgarije aan zijn zijde te krijgen.
In Polen verwoest het met zijn bondgenooten voor de vrij-
heid der volken strijdende Rusland voor den terugtocht van
zijn leger het geheele land. Dorpen worden plat gebrand,
graanvelden vertreden, de bevolking van geheele steden en
l 35