HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 37

JPEG (Deze pagina), 705.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.14 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

gorod, Warschau en Kowno zijn gevallen. Ver in het vijande-
lijke land vormen onze linies een vasten wal; wij hebben
sterke legers voor nieuwe slagen vrij. Vol dank tegenover
,`.. God en vol dank tegenover onze heerlijke troepen en hunne
.1]kSClöQ leiders kunnen wij vast en vol vertrouwen de toekomst tege-
moet zien. .
Dank aan de neutralen en aan den Paus.
Mijne Heeren, te midden der verschrikkingen van den oor-
__ log begroeten wij, met dank vervuld, de kracht- en werkdadi­
maD?t’ zum ge naastenliefde, die aangrenzende neutrale Staten ons be-
mhtmg en toond hebben, zoowel bij den terugkeer van burgers uit het
Ot nog lïáê vijandelijke buitenland als tegenover de uitgewisselde krijgs-
S Wêstêhlk gevangenen. In Zwitserland hebben thans bij de tweede uit-
g van (mzê wisseling van krijgsgevangenen met Frankrijk alle kringen
door hem der bevolking van Genève tot aan de Duitsche grenzen met
vêrovêïêm van ouds beproefde gastvrijheid gewedijverd, om onze wak-
Overmacht kere soldaten het doorgestane leed zooveel mogelijk te doen
van Dien` vergeten. Nederland heeft reeds ten tweeden male aan de uit
VOOT mfêts Engeland terugkeerende zwaargewonden offervaardig en
H ODWHk' hulpvaardig zijn zorgen gewijd en de thans voor de eerste
maal plaats hebbende uitwisseling van krijgsgevangenen met
Rusland, welke over groote afstanden door staatsgebied van
achenjaan Zweden voert, bewijst, hoe daar regeering en volk in de uit-
die giste- oefening van menschenliefde en hulpvaardigheid niet kun-
nen worden overtroffen. Ook van deze plaats breng ik deze
drie naties den diepgevoelden dank van het Duitsehe volk
over.
Ik wijd tevens een woord van bijzondere dankbaarheid aan
Tgggaäm Zijne Heiligheid den Paus, die onvermoeid belangstelling
Têzamêlï 4 toont voor het denkbeeld van de uitwisseling der krijgsge-
Galmië vangenen en voor zoo vele werken der menschenliefde gedu-
1. Iwan; rende dezen oorlog en die zich voor de verwezenlijking hier-
van hoogst verdienstelijk gemaakt heeft. En nog zeer onlangs
` 33