HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 36

JPEG (Deze pagina), 602.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.14 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

I 1

1 Rede in de zitting van den Rijksdag
van 19 Augustus 1915. .
1 Nieuwe roemvolle daden.
`
Mijne Heeren, sinds gij de laatste maal bijeenkwaamt, zijn
1 ‘ weer groote dingen gebeurd. Alle met doodsverachting en
1 ­ met de uiterste opoffering van menschenlevens tot nog toe
ondernomen pogingen der Fransclien, om door ons Westelijk
, front heen te breken, zijn door de taaie volharding van onze
4 troepen mislukt,. Italië, de nieuwe vijand, die het door hem
begeerde vreemde bezit zoo gemakkelijk dacht te veroveren,
is tot dusver schitterend afgeweerd, ondanks zijn overmacht
j - in getalsterkte, ondanks de roekelooze opoffering van men-
schenlevens, die hij niet geschuwd heeft tweemaal voor niets
te brengen. Het Turksche leger staat ongeschokt en onwrik­
E J baar aan het Dardanellen­front.
; 1 Wij groeten onze trouwe bondgenooten.
Wij denken ook heden met bijzondere gelukwenschen aan
' den doorluchtigen heerscher der Donau-Monarchie, die giste-
ren zijn 86e levensjaar is ingegaan.
Krachtige legers beschikbaar voor nieuwe slagen.
1 j Overal, waar wij zelf tot het offensief zijn overgegaan,
1 hebben wij den vijand verslagen 811 teruggeworpen. Tezamen ·
niet onze bondgenooten hebben wij bijna geheel Galicië,
Polen, Litliauen en Koerland van de Russen bevrijd. Iwan-
5 32 ,