HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 35

JPEG (Deze pagina), 687.05 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

trouwt op het groote offensief in het Westeen, hetwelk nu
sedert maanden niet van zijn plaats komt.
Duitsohlands heilige toorn en wil om te overwinnen.
Mijne Heeren, al meenen ook de regeeringen der ons vijan-
4 dige landen, door volksbedrog en door de ontketening van
een blinden haat, de schuld aan het misdrijf van dezen oorlog
s. _1 te kunnen bemantelen, den dag van ontwaken te kunnen
E r verschuiven: wij zullen ons, steunende op ons gerust geweten,
, op onze rechtvaardige zaak en ons zegepralend zwaard, geen
j haarbreed laten afbrengen van den weg, dien wij als den
juiste erkend hebben. Te midden van deze verwarring der
geesten en gevoelens gaat het Duitsche volk rustig en zeker
zijn eigen weg. Niet met haat doch met toorn, met heiligen
toorn, voeren wij dezen oorlog! En hoe grooter het gevaar is,
i waaraan wij, van alle kanten door vijanden bedreigd, bloot-
staan, des te dieper grijpt de liefde voor ons vaderland ons
j in het harte , hoe grooter onze zorg is voor onze kinderen en
I kleinkinderen, met des te grooter volharding moeten wij
volhouden, totdat wij alle mogelijke reëele garantie en zeker-
heid verworven en bevochten hebben, dat geen onzer vijanden
- noch alleen, noch vereenigd - het weder durft wagen,
de wapens tegen ons op te heffen. Hoe heftiger de storm om
Y ons raast, des te steviger moeten we ons eigen huis bouwen!
Mijne Heeren, voor deze neiging van eensgezinde kracht,
onversaagden moed en onbeperkte offervaardigheid, die de
gansche natie bezielt, voor de trouwe medewerking, welke
gij, Mijne Heeren, van af den eersten dag taai en vast besloten
aan het Vaderland hebt verleend, breng ik u in opdracht van
Zijne Majesteit, aan n, als vertegenwoordigers van het geheele
volk, den warmen dank des Keizers. In het wederzijdsch ver-
trouwen daarop, dat wij allen één van zin zijn, zullen wij
overwinnen, trots een wereld van vijanden!
31
ä
ë