HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 34

JPEG (Deze pagina), 697.00 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

i ons sinds vijf maanden zoo luid aankondigen, is hun nog
_ niet gelukt, en zal hun niet gelukken. Zij zal stranden
V op den moed en de doodsverachting onzer helden.
r De leugenveldtocht van onze vijanden.
Mijne Heeren, alle machtsmiddelen der wereld hebben
. onze vijanden tot dusverre tevergeefs tegen ons aangewend: r. _1
een ontzettende coalitie, dappere soldaten -­ want wie zal E r
de vijanden willen verachten, gelijk onze tegenstanders zoo ,
j gaarne doen! ­-­ het plan een natie van '70 millioen, met j
inbegrip van vrouwen en kinderen, uit te hongerenl Alles
W leugen en bedrog! Op hetzelfde oogenblik, dat het straat-
i gepeupel in Engelsche steden danst om de brandstapels,
waarop de eigendommen) van weerlooze Duitschers worden
v verbrand, waagt de Engelsche regeering het, een document i
met verklaringen van ongenoemde getuigen te publiceeren
g _ omtrent de beweerde wreedheden in België, welke zóó gru- j
welijk zijn, dat slechts verdwaasde hersenen er geloof aan
kunnen schenken.
’ Terwijl echter de Engelsche pers nog hier en daar ruimte
i afstaat aan Duitsche berichten, terwijl zij ook objectieve
voorstellingen omtrent den stand van den oorlog afdrukt,
heerscht te Parijs enkel het schrikbewind der censuur. Ver- ij
lieslijsten verschijnen niet ; geen Duitsch of Oostenrijk-Hon-
gaarsch stafbericht mag worden opgenomen; de uitgewisselde,
t zwaargewonde invalieden worden van hunne nabestaanden
l verwijderd gehouden. Een ware vrees voor de waarheid schijnt
de regeering te beheerschen. Zoo komt het, dat blijkens be-
trouwbare waarnemingen onder de breede volkslagen op dit
oogenblik nog niets bekend is omtrent de zware nederlagen
der Russen van verleden jaar, dat men nog altijd gelooft
aan de Russische stoomwals, die op Berlijn toerolt, hetwelk
van honger en ellende omkomt, en dat men blindelings ver-
l so
ä
ë
1 Ik