HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 33

JPEG (Deze pagina), 641.48 KB

TIFF (Deze pagina), 6.07 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

straat door den afstand van aloude erflanden. Dat Oostenrijk-
11 met Hongarije ten slotte tot de uiterste grens van het mogelijke
rnsehe is gegaan, weet gij.
onder Prins Bülow, die op nieuw in den actieven dienst van het
bloed- rijk was getreden, heeft alle kracht van zijn diplomatiek
[Q SB- j vernuft, zijn bijzondere kennis van Italiaansche toestanden,
, met I l . zijn persoonlijkheid en zijn naam in onvermoeiden_arbeid
dogs- aangewend voor een minnelijke schikking. Al is zijn arbeid
J ook vergeefsch gebleven, het geheele volk is hem er dank-
over Q baar voor. n
: op-
L het
von- Het zal hun niet gelukken!
èuwe l "-_’ï‘_’-·l­"__-_
mdê Mijne Heeren, ook dezen storm zullen wij het hoofd bieden.
mn- j Van maand tot maand zijn wij steeds enger samengegroeid
logd met onze bondgenooten. .
C@S· { Van de Pilica tot de Boekowina hebben wij met onze
Chê E 1 Oostenrijk-Hongaarsehe bondgenooten maandenlang taai
ïlïs- 1 stand gehouden tegenover een reusachtige overmacht. Daarop
?l pi zijn wij zegepralend opgerukt en vooruit getrokken. Voor
ing i den geest van trouw, vriendschap en dapperheid, waarmede
de de Centrale Mogendheden rotsvast bezield zijn, zullen ook
)P· j nieuwe vijanden met schande terugdeinzen. Turkije beleeft
in dezen oorlog een schitterende wedergeboorte. Geheel het
Duitsche volk volgt met geestdrift alle afzonderlijke phrasen
van den hardnekkigen en zegevierenden tegenstand, waar-
mede de trouw met ons verbonden Turksche land- en zee-
macht de aanvallen der vijarnden met geduchte slagen weet
111 af te slaan.
19 Tegen den levenden muuronzer strijders in het Westen
lb zijn de vijanden tot nog toe vergeefs opgestormd. Al moge
H op enkele punten de strijd heen en weder gegolfd zijn, al
9 i moge hier en daar een loopgraaf of een dorp genomen of
1 5 verloren zijn, de groote doorbraak, welke onze tegenstanders
‘ 29
.1;
i
s
" i