HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 32

JPEG (Deze pagina), 700.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.07 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

K het verstand kwam niet meer aan het woord. Alleen de straat
regeerde. En de straat was, onder welwillend toezien e11 met
J medewerking van de leidende mannen van het Italiaansche
Q Kabinet, bewerkt met het goud van de Triple Entente onder
aanvoering van gewetenlooze oorlogsstokers tot een bloed-
dorst opgezweept, die den Koning met revolutie en alle ge- A
matigden, die hun nuchter oordeel nog bewaard hadden, met I j -
overval en moord bedreigde, wanneer zij niet mede de oorlogs-
trompet wilden blazen. j
Over den loop der onderha·ndelingen met Oostenrijk, over J
I den omvang der Oostenrijksche concessies was het volk op- j
zettelijk in onwetendheid gelaten. Zoo kwam het, dat na het
aftreden van het Kabinet-Salandra er niemand meer gevon- l
den werd en niemand meer den moed had, een nieuwe I
Kabinetsformatie op zich te nemen, dat bij het beslissende
debat over de oorlogsvolmachten geen woordvoerder der con- ,
I stitutioneele partij in Senaat of Kamer ook maar gepoogd
· heeft, de waarde der ver-strekkende Oostenrijksche conces-
sies te toetsen aan de nationale wenschen van het Italiaansche ` .
_ volk. In het algemeene oorlogstumult zijn de eerlijke staats- I
j lieden verstomd. Maar wanneer door de militaire gebeurte- K
O nissen, zooals wij wenschen en verwachten, een ontnuchtering
` voor het Italiaansche volk zal intreden, dan zullen het de l
oogen opengaan, hoe lichtzinnig het tot dezen oorlog is op- j
T gehitst.
I Wij hebben alles gedaan.
.Wij, Mijne Heeren, hebben alles gedaan, om den afval van
Italië van den Driebond te verhinderen. Ons viel daarbij de
ondankbare rol ten deel, om aan onzen trouwen bondgenoot,
Oostenrijk-Hongarije, met welker legerscharen onze troepen
j dag aan dag wonden, dood en overwinning deelen, voor te {
slaan, de trouw van de derde partij aan het tractaat te koopen 1
28
L