HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 30

JPEG (Deze pagina), 667.92 KB

TIFF (Deze pagina), 5.97 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

heb voorgelezen: land in Tirol en aan de Isonzo, zoover er
V Italiaansch wordt gesproken; bevrediging van nationale wen-
. sehen in Triëst; de vrije hand in Albanië; de belangrijke
haven van Valona. Waarom hebben de heeren Salandra en
Sonnino het niet aangenomen? Willen zij wellicht nog het
Duitsche Tirol veroveren? Handen thuis! Of wil Italië in I
botsing komen met Duitschland, met het land, waaraan het
bij zijn groei tot groote mogendheid zooveel heeft te danken,
_ met het land, waarvan het door geen enkel belangenverschil
gescheiden is?
Wij hebben te Rome geen twijfel laten bestaan, dat de
aanval van Italië op Oostenrijk-Hongarije ook de Duitsche
troepen zal treffen.
Waarom heeft Rome dan toch de ver­strekkende concessies
van Weenen zoo luchthartig afgewezen? Het Italiaansche
oorlogsmanifest, een document, dat een slecht geweten achter
holle phrasen verbergt, geeft ons geen uitsluitsel. Misschien is
men er toch voor teruggedeinsd, officieel uit te spreken, wat
men door de pers en door gesprekken in de wandelgangen
I van het Parlement als voorwendsel liet verbreiden: dat de
Oostenrijksche aanbiedingen te laat waren gekomen en men
T ze niet kon vertrouwen.
i Ongereehtvaardigde twijfel.
J Hoe staat het er in werkelijkheid mee? De Romeinsche
staatslieden hadden toch niet het recht, om aan de betrouw-
baarheid van andere naties denzelfden maatstaf aan te leg-
’ gen, dien zij zich voor hunne eigen trouw aan gesloten ver-
dragen gevormd hadden. En Duitschland stond er met zijn
woord voor in, dat de concessies uitgevoerd zouden worden.
ä Mijne Heeren, hier was geen reden voor wantrouwen.
j En waarom ,,te laat"? Trentino was op 4 Mei geen ander
lp land dan het in Februari was en in Mei was bij het aanbod
ee
l