HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 29

JPEG (Deze pagina), 539.92 KB

TIFF (Deze pagina), 5.97 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

n
l-
L-
F Rede in de zitting van den Rijksdag
*1 van 28 l/lei 1915.

g Italië’s trouwbreuk. A
J
1 Mijne Heeren, toen ik acht dagen geleden u toesprak
3 scheen er nog een glimpje hoop te bestaan, dat het deelnemen
7 van Italië aan den oorlog kon vermeden worden. Die hoop is
, niet verwezenlijkt. Het Duitsche eergevoel verzette zich er
L tegen, aan de mogelijkheid van zulk een wendi.ng te ge-
looven. Thans heeft de Italiaansche regeering zelve haar
trouwbreuk met bloedige letters onuitwisehbaar in het boek
der wereldgeschiedenis ge-schreven.
Ver­strekkende aanbiedingen van Oostenrijk.
.
Ik geloof, dat het Maechiavelli was, die eens gezegd heeft,
dat iedere oorlog, die noodzakelijk is, ook rechtvaardig is.
Was, bezien van dit nuchtere, zakelijke standpunt, dat van
alle zedelijke overwegingen afziet, deze oorlog noodzakelijk?
_‘,i Is hij integendeel niet absoluut. onzinnig?
lj Niemand bedreigde Italië, noch Oostenrijk~Hongarije,
" noch Duitschland. Of de Triple Entente het bij verleidelijke
· voorstellen had gelaten, zal de geschiedenis ons later wel
_ leeren. Zonder een druppel bloed te vergietecn, zonder het
lj leven van een enkelen Italiaan in gevaar te brengen, kon
’ Italië de lange lijst van concessies verwerven, die ik u onlangs