HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 28

JPEG (Deze pagina), 584.36 KB

TIFF (Deze pagina), 5.97 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

denken wij Duitschlands zonen, die op de slagvelden in
Oost en West, op hooge zee, aan de stranden van den Stil-
. len Oceaan en in onze Koloniën voor de eer van het vader-
land het leven hebben gelaten. Voor hun thans verstom-
i den heldenmoed vereenigen wij ons in de gelofte, tot den
laatsten snik te zullen volhouden, opdat kinderen en kinds-
kinderen in een nog sterker Duitsohland veilig en vrij, en
beschut tegen vreemde bedreiging en geweld, aan de groot-
_ heid des Rijks verder kunnen bouwen. En deze gelofte moge
klinken tot onze zonen en broeders, die verder strijden te-
gen den vijand, tot het hartebloed van Duitschland, dat in
tallooze en naamlooze heldendaden opwelt, waarvoor wij
bereid zijn, alles op te offeren, wat wij bezitten; klinken
ook tot onze landslieden in het buitenland, tot hen, die
daar in den vreemde voor ons bezorgd zijn en ook tot hen,
die van den terugkeer zijn afgesneden en tot hen, wier
leven gevaar loopt, de wederrechtelijk gevangen gehouden en
mishandelde landslieden.
Ons vredesdoel.
Wij houden vol, Mijne Heeren! En ik verzoek u, door het
‘ aannemen van onze voorstellen, het te bekrachtigen: Wij hou- ·
den vol, totdat wij de zekerheid hebben, dat niemand het
Q meer wagen zal, onzen vrede te verstoren, een vrede, waar-
ij in wij Duitschlands karakter en Duitschlands kracht ont-
plooien en ontwikkelen willen als een vrij volk.
X V
i 24
i