HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 27

JPEG (Deze pagina), 615.27 KB

TIFF (Deze pagina), 5.96 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

' Deze bewonderenswaardige geest, die de harten van het
Duitsche volk doorgloeit in een nooit aanschouwde eendracht,
’ moet en zal zegevierend blijven.
’ Geen partijen meer, enkel Duitschers.
En, Mijne Heeren, als er een roemrijke, als er een geluk-
kige vrede zal zijn bevochten, dan willen wij ook dezen geest
hoog houden als het heiligste erfgoed van dezen ontzettend
ernstigen en grooten tijd. Als door tooverkracht zijn de
slagboomen gevallen, die gedurende een doffe, benauwde
periode het volk onderling verdeelden en die wij tegen
elkander hadden opgezet in misverstand, in wangunst en in
wantrouwen. Het is een bevrijding en een geluk dat al die
rommel en narigheid is weggevaagd, dat nog slechts de
mensch als zoodanig waarde heeft, de een aan den ander
gelijk, de een den ander de hand reikend voor eenzelfde
heilig doel. Ik herhaal nog eens het woord, dat bij het uit-
breken van den oorlog door den Keizer gesproken is: ,,Ik
ken geen partijen meer, ik ken nog slechts Duitschers!"
Als de oorlog voorbij is, zullen de partijen wederkeeren. Want
zonder partijen, zonder politieke strijd geen politiek leven,
ook voor het meest vrije en eensgezinde volk! Maar daar-
voor willen wij vechten -- en ik, mijnerzijds, beloof het ­-­
daarvoor willen wij vechten, dat er aan dezen strijd niet
anders dan Duitschers zullen deelnemen.
- Dank aan Duitschlands heldenzonen.
Mijne Heeren! Ik eindig mijne toelichtingen. Het is thans
niet de tijd voor woorden. lk kan niet over alle vragen
spreken, die het volk en ook mij tot in het diepst roeren.
Slechts dit eene nog! In trouw en met gloeienden dank ge-