HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 25

JPEG (Deze pagina), 626.74 KB

TIFF (Deze pagina), 5.96 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

’ staande kwesties met ons te onderhandelen, maar voornaam-
· ste en eerste grondbeginsel bleef voor de Engelsche politiek:
,,Duitschland moet in de vrije ontwikkeling van zijn krach-
ten in bedwang gehouden worden door de ,,balance of power."
Dat is de grens voor vriendschappelijke betrekkingen met
Duitschland. Met het doel: Versterking van de Triple En-
tente tot het alleruiterste!
De kring om Duitschland.
Toen de vrienden militaire toezeggingen daarvoor verlang-
den, waren de Engelsche sta-atslieden terstond bereid, ze te
A geven.
De kring is gesloten: Engeland is zeker van de volgzaamheid
van Frankrijk en daarmede ook van die van Rusland, maar ·
inderdaad bindt toch Engeland zijn hande·n zelf ook. Willen
Frankrijk of Rusland -- waar de in beide landen aanwezige
chauvinistische stroomingen in de militaire toegevendheid
van Engeland hun sterksten steun vinden - willen Frankrijk
of Rusland er op los gaan: Engeland is zedelijk in de macht
- zijner vrienden. En dat alles met welk doel? Duitschland moet
eronder gehouden worden! Wij hebben het aan waarschu-
wingen bij de Engels·che Regeering niet laten ontbreken.
Nog in het begin van Juli van dit jaar heb ik de Engelsehe
W Regeering er op doen attent maken, dat mij hare geheime
onderhandelingen met Rusland inzake een vloot-overeenkomst
bekend waren. Ik heb op de ernstige gevaren gewezen, die
deze Engelsche politiek voor den wereldvrede met zich zou
meebrengen en 14 dagen later geschiedde, wat ik voorspeld
had.
Wij hebben, Mijne Heeren, uit deze geheele situatie onze
consequenties getrokken. In steeds sneller opeenvolging heb
ik u de grootste plannen voor oorlogstoerustingen voorgelegd,
die de Duitsche geschiedenis kent en gij hebt met volkomen
21