HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 22

JPEG (Deze pagina), 701.75 KB

TIFF (Deze pagina), 5.94 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

Engelands staatkunde en de wereldgeschiedenis.

4 Thans, nu het tot in alle bijzonderheden uitgewerkte
Engelsch­Belgische oorlogsplan onthuld is, is de politiek van
de Engelsche staatslieden voor de wereldgeschiedenis voor alle
tijden gebrandmerkt. De Engelsche diplomatie zelve heeft
toch nog het hare daartoe bijgedragen. Op haar aandringen
ontrukt ons Japan het heldhaftige Kiautschau en schond
daarbij de Ohineesche neutraliteit. Is Engeland tegen deze
l neutraliteitsschending opgekomen? Heeft het toen ook blijk
gegeven van zijn pijnlijke bezorgdheid voor de neutrale
` staten?
Het aggressieve karakter der Triple-Entente. _
Mijne Heeren! Toen ik 5 jaar geleden tot dit ambt geroe-
pen werd, stond tegenover den Driebond vast aaneengesmeed
de Triple Entente, een werk van Engeland, bestemd, het be-
A kende principe van ,,balance of power" te dienen, d.w.z.: Het
sedert eeuwen door de Engelsche politiek gevolgde grondbe-
l ginsel, zich tegen de op een of ander tijdstip sterkste macht
` op het continent te keeren, moest in de Triple Entente zijn
krachtigste werktuig vinden. Daarin lag reeds van te voren
‘ het aggressieve karakter der Triple Entente tegenover de zui-
ver defensieve bedoelingen van den Driebond; daarin lag de
j kiem voor deze geweldige ontploffing. Een volk van de
j grootte en bekwaamheid als het Duitsche, laat zich niet in
i zijn vrije en vreedzame ontwikkeling verstikken.
Met het oog op deze combinatie was de weg aan de Duitsche
i politiek duidelijk voorgeschreven: zij moest trachten, door
met de machten der Triple Entente ieder op zich zelve tot
overeenstemming te geraken, het oorlogsgevaar te bannen en
tegelijkertijd moest zij onze weermacht zoo versterken, dat zij,
j mocht de oorlog toch komen, daartegen opgewassen was. En
gij weet, Mijne Heeren, _die beide dingen hebben wij gedaan.
18