HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 21

JPEG (Deze pagina), 635.10 KB

TIFF (Deze pagina), 5.92 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

dat ik, op voorstel van ons legerbestuur, na de inneming van
Luik een vernieuwde uitnoodiging in dezen zin aan de Bel-
gische regeering gericht heb. Om militaire redenen moest op
den eten Augustus de mogelijkheid voor zulk een ontwikkeling
onder alle omstandigheden open blijven.
Bewijzen voor de schuld der Belgische regeering.
Voor de schuld der Belgische regeering waren toen ter
tijde reeds velerlei aanwijzingen voorhanden. Positieve,
schriftelijke bewijzen stonden mij nog niet ten dienste, doch
den Engelschen staatslieden waren deze bewijzen zeer nauw-
keurig bekend. Indien thans door de in Brussel gevonden en
door mij openbaar gemaakte documentaire stukken geconsta-
teerd is geworden, hoe en tot in welken graad België zijn on-
zijdigheid tegenover Engeland prijs gegeven had, dan is thans
‘ geheel de wereld van twee feiten op de hoogte:
. Toen onze troepen in den nacht van 3 op 4 Augustus het
j Belgische gebied betraden, bevonden zij zich op het grondge-
· bied van een staat, die zijn eigen neutraliteit reeds lang ge-
schonden had. En het tweede feit: Niet ter wille van de Bel-
gische neutraliteit, die door Engeland zelf mede ondergraven
was, heeft Engeland ons den oorlog verklaard, doch omdat
het geloofde, tezamen met twee groote militaire mogendhe-
den van het vasteland, ons den baas te kunnen worden.
Reeds sedert den 2en Augustus, sedert zijne belofte Frank-
rijk in den oorlog te zullen volgen, was Engeland niet meer
neutraal, doch stond het eigenlijk met ons op voet van oorlog.
De motiveering van zijn oorlogsverklaring van 4 Augustus
met de schending van de Belgische neutraliteit was niet
anders dan een comedie, er op berekend, het eigen land en
het neutrale buitenland over de ware beweegredenen tot de-
zen oorlog op een dwaalspoor te brengen.
2 ll