HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 20

JPEG (Deze pagina), 654.76 KB

TIFF (Deze pagina), 5.92 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

land tezamen - over Rusland heb ik mij reeds op 4 Augus-
tus geuit -, voor God en de menschen de verantwoordelijk-
heid voor deze catastrophe, die over Europa, over de mensch-
heid is gekomen.
De Belgische neutraliteit als voorwendsel.
De Belgische neutraliteit, die Engeland voorgaf te willen
beschermen, is een voorwendsel.
Op den 2en Augustus, des avonds om 7 uur, deelden wij in
Brussel mede, dat de ons bekende oorlogsplannen van Frank-
rijk ons dwongen, uit zelfbehoud, door België te trekken.
Maar reeds des namiddags van dezen zelfden 2ein Augustus,
dus alvorens te Londen ook maar het minste van onzen stap te
Brussel bekend was en bekend kon zijn, had Engeland aan
Frankrijk zijn ondersteuning toegezegd en wel onvoorwaarde-
. lijk toegezegd voor het geval van een aanval der Duitsche ‘
. vloot op de Fransche kust. Vazn de Belgische neutraliteit is J
‘ daarbij met geen enkel woord gerept. j
A Dit feit is geconstateerd door de verklaring, die Sir Ed- ·
ward Grey op 3 Augustus in het Engelsche Lagerhuis afleg-
de en die mij op den eten Augustus tengevolge van het be-
i moeilijkte telegrafische verkeer nog niet in extenso bekend
Q was en wordt nog sterker bevestigd door het Blauwboek van
j de Engelsche regeering zelve. Hoe kon Engeland dan beweren,
E dat het ’t zwaard getrokken heeft, omdat wij de Belgische
'T neutraliteit hadden geschonden? En hoe konden de Engelsche
l staatslieden, aan wie toch het verleden nauwkeurig bekend
J was, eigenlijk nog van een Belgische neutraliteit spreken?
g 'lloen ik op den 4en Augustus sprak over het onrecht, dat
j wij begingen door den inval in België, stond het nog niet
vast, of de Brusselsche regeering niet in de ure des gevaars
ertoe zou kunnen besluiten, het land te sparen en zich onder
protest op Antwerpen terug te trekken. Gij zult u herinneren,
* ie ’