HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 19

JPEG (Deze pagina), 683.58 KB

TIFF (Deze pagina), 5.95 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

rijen van een gedeeltelijk onverantwoordelijke doch machtige
groep rondom den Czaar. Het zag, hoe het rad aan het rollen
ging, maar stak geen spaak in het wiel. Ondanks alle vre-
desbetuigingen gaf Londen te St. Petersburg te verstaan, dat
Engeland aan de zijde van Frankrijk en daarom ook aan die
- van Rusland stond. Dat toonen klaar en onvvederlegbaar de
intusschen gevolgde publicaties van de verschillende Kabi-
netten en in het bijzonder het Blauwboek, dat de Engelsche
regeering uitgegeve·n heeft. Nu was er in St. Petersburg geen
houden meer aan. Wij bezitten daaromtrent het voorzeker
onverdacht getuigenis van den Belgischen zaakgelastigde te
St. Petersburg. Hij bericht - gij kent zijne Woorden, maar
ik Wil ze hier herhalen - op 30 Juli aan zijne regeering:
,,Thans is men te St. Petersburg er vast van overtuigd,
d ja, men heeft er zelfs de zekerheid van, dat Engeland
Frankrijk zal bijstaan. Deze hulp is van enorm gewicht en
heeft er niet Weinig toe bijgedragen de militaire partij de
overhand te verschaffen?
Nog tot ver in dezen zomer hebben Engelsche staatslieden
aan hun Parlement verzekerd: Geen verdrag, geen tractaat
bindt de onbeperkte vrijheid van Engeland om zijne houding i
te bepalen voor het geval de oorlog mocht uitbreken. Groot-
Brittannië kon vrij kiezen, of het al dan niet aan een Euro-
peesehen oorlog zou willen deelnemen. Zoodoende, Mijne
Heeren, was het geen bondsplicht, geen dwang, het was ook
geen bedreiging van het eigen la.nd, dat den Engelschen
staatslieden aanleiding gaf, den oorlog te doen ontbranden en
dadelijk daaraan zelf mede te doen. Dan blijft er dus slechts
over, dat het Londensehe Kabinet dezen wereldoorlog, dezen
afschuvvelijken wereldoorlog deed ontstaan, omdat het de ge-
legenheid gekomen achtte, met behulp van zijne politieke
Entente-genooten den levensknoop van zijn grootsten Euro-
peeschen concurrent op de wereldmarkt te vernietigen. Dus,
Mijne Heeren, dragen deze beide staten ­- Engeland met Rus-
lb