HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 18

JPEG (Deze pagina), 675.66 KB

TIFF (Deze pagina), 5.95 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

zij het tot dusver gedaan heeft, want wij moete·n en willen
den verdedigingsoorlog, dien wij, van alle kanten bedreigd,
voor recht en vrijheid voeren, tot het goede einde doorstrij-
den. Daarnaast willen wij ook het onrecht gedenken, waar-
mede 1nen onze, in het vijandelijke land levende, weerlooze
landslieden behandeld heeft, op een soms iedere beschaving .
hoonende manier. De wereld moet weten, dat niemand een
Duitscher ongestraft een haar mag krenken.
De verantwoordelijklieid voor dezen oorlog.
Mijne Heeren! Eenige weinige oogenblikken, nadat die zit-
ting van 4 Augustus opgeheven was, verscheen de Britschei
ambassadeur, om ons een ultimatum van Engeland e-n - na- .
dat dit direct afgewezen was - de oorlogsverklaring te over-
handigen. Daar ik mij toen nog niet over dit besliste stand-
punt van de Britsche Regeering kon uiten, wil ik thans
H eenige beschouwingen daaraan wijden. _
H Het is ons volkomen duidelijk, wie de verantwoordelijkheid
voor dezen grootsten aller oorlogen draagt. De uiterlijke ver-
antwoordelijkheid dragen die lieden in Rusland, die de alge-
, meene mobilisatie van het Russische leger begonnen en door-
gevoerd hebben. Edoch, de werkelijke verantwoordelijkheid
ligt ongetwijfeld bij de Britsche regeering.
Y Het Londensehe Kabinet had den oorlog onmogelijk kun-
nen maken, indien het te St. Petersburg ondubbelzinnig had
Z verklaard, dat Engeland niet genegen was uit het Oosten-
; rijksch-Servisch conflict een continentalen oorlog tusschen
H de groote mogendheden te laten groeien. Een dergelijke taal
zou ook Frankrijk gedwongen hebben, Rusland krachtig te-
rug te houden van alle oorlogs-maatregelen. Dan was voor-
zeker onze bemiddelingsactie tusschen Weeinen en St. Peters-
burg gelukt en was er geen oorlog. Engeland heeft dat niet
j gedaan. Engeland was bekend met de oorlogszuchtige kuipe-
l l-l
l .