HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 15

JPEG (Deze pagina), 455.38 KB

TIFF (Deze pagina), 5.98 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

land neutraal blijft, wij ook bereid zouden zijn, wanneer
van de andere zijde hetzelfde gebeurt, geen vijandelijke
operaties tegen de Fransche koopvaardij te ondernemen.
. Mijne Heeren, tot zoover de gebeurtenissen.
lk herhaal het woord des Keizers: ,,Met een zuiver ge-
_ _ weten trekt Duitschland ten strijde!" Wij strijden voor de
vruchten van onzen vreedzamen arbeid, voor de erfenis van
een groot verleden en voor onze toekomst. De 50 jaren zijn
nog niet voorbij, waarvan Moltke sprak, dat wij gewapend
moesten zijn, om ons erfdeel, om wat wij in 1870 verwier-
ven, te verdedigen. Thans heeft het groote uur der beproe-
ving voor ons volk geslagen. Maar met blij vertrouwen zien
wij het tegemoet. Ons leger staat in het veld, onze vloot
is tot den strijd gereed- daarachter staat het geheele Duit-
sche volk, het geheele Duitsche volk eendrachtig tot den
laatsten man!
Gij, Mijne Heeren, kent uw plicht in zijn vollen omvang.
De voorstellen hebben geen toelichting meer noodig. lk
verzoek u om een snelle afdoening. ­
A
. ll