HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 14

JPEG (Deze pagina), 644.41 KB

TIFF (Deze pagina), 5.98 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

noodweer en 11ood breekt wet! Onze troepen hebben Luxem-
burg bezet, misschien reeds Belgisch gebied betreden. Mijne
` Heeren, dat is in strijd met de bepalingen van het volken-
recht. p
De Fransche regeering heeft weliswaar in Brussel ver-
_ klaard, de onzijdigheid van België te willen respecteeren,
zoolang de tegenstander die eerbiedigt - wij wisten echter, `
dat Frankrijk tot den inval gereed stond. Frankrijk kon
wachten, maar wij niet. Een Fransche inval in onze flank
aan den beneden-Rijn had noodlottig kunnen worden. Daar-
om waren wij gedwongen, ons over het gerechtvaardigde
protest van de regeeringen van Luxemburg en België heen
te zetten. Het onrecht - ik spreek openhartig ­- het on-
recht, dat wij daarmede doen, zullen wij weer trachten goed
te maken, zoodra ons militair doel bereikt is. Wie zoo be-
dreigd is als wij en voor zijn hoogste bezit strijdt, die mag
er slechts aan denken, hoe hij er zich doorheen slaat!
Mijne Heeren, wij staan schouder aan schouder met
Oostenrijk-Hongarije.
Tegemoetkomende houding tegenover Engeland. Zuiver
geweten.
Wat de houding van Engeland betreft, hebben de ver-
klaringen, die Sir Edward Grey gisteren in het Engelsche j
Lagerhuis heeft afgelegd, het standpunt duidelijk gemaakt, V
dat de Engelsche regeering inneemt. Wij hebben tegenover
de Engelsche regeering de verklaring afgelegd, dat, zoolang ·
Engeland zich neutraal houdt, oinze vloot de Noordzeekust
van Frankrijk niet zal aanvallen en dat wij `de territoriale
integriteit en de onafhankelijkheid van België niet zullen
V aantasten. Deze verklaring herhaal ik hiermede voor de ge-
heele wereld en ik kan er aan toevoegen, dat, zoolang Enge-
io "