HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 134

JPEG (Deze pagina), 666.31 KB

TIFF (Deze pagina), 5.64 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

iii tgtaë
onderhandelingen te bereiken. Nu de poging tot een verge-
lijk door de tegenstanders niet afkondiging van nog feller
strijd is beantwoord, moet de Keizerlijke regeering, wanneer
fig; zij in hoogeren zin de menschheid dienen en zien aan haar
eigen volk niet vergrijpen wil, den haar opnieuw opgedrongen
{ strijd om het bestaan thans gaan voeren met volkomen inzet-
ting van alle wapens. Zij moet daarom ook de beperkingen
jê laten vallen, die zij zich tot nog toe bij het gebruik van haar
strijdmiddelen ter zee opgelegd heeft,
oill In vertrouwen daarop, dat het Amerikaansche volk en zijne
regeering niet ontoegankelijk zullen zijn voor de drijfveeren
van dit besluit en voor zijn noodzakelijkheid, hoopt de Kei- I
zerlijke regeering, dat de Vereenigde Staten den nieuwen j
staat van zaken van het hooge standpunt der onpartijdig- ä
heid zullen beoordeelen en ook voor hun deel medewerken, 1
Tj om verdere ellende en onvermijdelijke offers aan menschen-
, iii levens te verhoeden. ]
E Terwijl ik voor de bijzonderheden van de voorgenomen oor- `;
, logsmaatregelen ter zee mij beroepen mag op het hierbijgaan- '
de memorandum, mag ik tegelijkertijd uiting geven aan de 5
hoop, dat de Amerikaansche regeering Amerikaansche sche- e
pen zal waarschuwen voor het binnenloopen in de hiernevens 4
»¥lï;;,i§€‘ beschreven afgesperde gebieden, en ook haar onderdanen er j
5, i voor zal waarschuwen, aan de met de havens de-r afgesperde i
_ gebieden verkeerende schepen passagiers of goederen toe te e
Afl; vertrouwen. I
Ik maak van deze gelegenheid gebruik, om Uwe Excellen- w
tie de uitdrukking van mijn zeer bijzondere hoogachting te ;
j E. `Qïi; vernieuwen. Q
· (w.g.) ZIMMERMAN,
ä i
l i
l--
"
*1 EW j
yjaïlïièzj . ‘
i 128