HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 133

JPEG (Deze pagina), 730.92 KB

TIFF (Deze pagina), 5.64 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

igelçm wil tot vernietiging. Zij willen den strijd tot het uiterste.
Zoo is een nieuwe staat van zaken ontstaan, die ook
Vat dg Duitschland tot nieuwe besluiten dwingt. Sinds twee en een
it der half jaar misbruikt Engeland zijn vloot voor de misdadige
g van poging, Duitschland door honger tot onderwerping te dwin-
zijne gen. In ruwe minachting van het volkenrecht bindt de door
ingen Engeland geleide groep van mogendheden niet alleen den
tzeke- wettigen handel van haar tegenstanders af, maar ook nood-
inner zaakt zij door een meedoogenloozen druk de neutrale staten,
van -elk haar niet aangenaam handelsverkeer op te geven of den
niet handel naar haar willekeurige voorschriften te beperken. Het
egen­ Amerikaansche volk kent de bernoeiingen, die in het werk
· met zijn gesteld, om Engeland en zijn bondgenooten tot terug-
keer naar het volkenrecht en tot achting voor de wet van de
s van vrijheid ter zee te bewegen.
Rijks- De Engelsche regeering volhardt bij haar uithongerings-
inlij- oorlog, die de weerkracht van den tegenstander wel niet
legen treft, maar vrouwen en kinderen, zieken .en grijsaards
vrede dwingt, om terwille van hun vaderland smartelijke, de volks-
irmee kracht in gevaar brengende, ontberingen te ondergaan. Zoo
nabu- vermenigvuldigt Britsche heerschzucht koelbloedig het lijden
orden der wereld, zich niet bekomrnerend om ieder gebod der
x een mensche-lijkheid, noch om de protesten der ernstig benadeel-
acht- de neutralen, noch zelfs om het stille vredesverlangen bij de
e be- volkeren van zijn eigen bondgenooten. Iedere dag, dien de t
iwon-· vreeselijke worsteling langer duurt, brengt nieuwe verwoes-
>k na, tingen, nieuwen nood en nieuwen dood. Iedere dag, waarmede
rken-- de oorlog verkort wordt, houdt aan beide zijden duizenden
dappere strijders in het leven en is een weldaad voor de
vrede gepijnigde menschheid.
lenen De Keizerlijke regeering zal het voor haar eigen geweten,
ginsel voor het Duitsche volk en voor de geschiedenis niet kun-
irijk- nen verantwoorden, wanneer zij eenig middel onbeproefd zou
ont- laten, om het einde van den oorlog te bespoedigen. Met den
j den President der Vereenigde Staten had zij gehoopt, dit doel door
127