HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 132

JPEG (Deze pagina), 760.53 KB

TIFF (Deze pagina), 5.64 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

ïaf-§
van alle naties", steeds behoord tot de leidende beginselen
der Duitsche politiek. _
De·s te meer betreurt de Keizerlijke regeering het, dat de
anti-vredesgezinde houding van haar tegenstanders het der
wereld onmogelijk maakt, reeds nu de verwezenlijking van
deze verheven oogmerken aan te vatten. Duitschland en zijne
bondgenooten waren bereid, dadelijk vredesondernandelingen
te beginnen en hadden als grondslag aangeduid de verzeke-
ring van het bestaan, de eer en o-ntwikkelingsvrijheid hunner
volken. Hun plannen waren, zooals zij in de Nota van
12 December 1916 met grooten nadruk aantoonden, niet
gericht op de verplettering of vernietiging hunner tegen-
stand-ers en volgens hun overtuiging wel vereenïgbaar met
I de rechten der andere naties.
jr Wat in ’t bijzonder België betreft, dat het voorwerp is van
Q warme sympathie in de Vereenigde Staten, zoo had de Rijks-
kanselier weinige weken geleden verklaard, dat een inlij-
;- jv,] ving van België nooit in Duitschlands bedoeling gelegen
2 heeft. Duitschland wilde in den met België te sluiten vrede
slechts voorzorgsmaatregelen treffen, dat dit land, waarmee
. de Keizerlijke regeering in de verhouding van goede nabu-
ren wenscht te leven, door de tegenstander niet kan worden
benut ter bevordering van vijandelijke aanslagen. Zulk een
je j voorzorg is te dringender geboden, nu de vijandelijke macht-
hebbers herhaaldelijk in redevoeringen en vooral in de be-
sluiten van de economische conferentie te Parijs onomwon-
den het ·plan uitgesproken hebben, om Duitschland ook na,
het herstel van den vrede niet als gelijkgerechtigde te erken--
nen, doch veel meer stelselmatig verder te bestrijden.
Door de veroveringszucht der tegenstanders, die den vrede
willen dicteeren, is de vredespoging der vier verbondenen
mislukt. O.nder den dekmantel van het nationaliteits-beginsel
hebben zij als oorlogsdoel onthuld, Duitschland, Oostenrijk--
Hongarije, Turkije en Bulgarije te verbrokkelen en te ont-
eeren. Tegen-over den wensch tot verzoening stellen zij den
j 1 126 `