HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 131

JPEG (Deze pagina), 584.88 KB

TIFF (Deze pagina), 5.63 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

at toe-
schen-
Mijne P
zuimd,
De Duitsche Nota aan de `
Vereenigde Staten.
Berlijn, 31 Januari 191*7.
Uwe Excellentie heeft de goedheid gehad mij d.d. 22 dezer
i mededeeling te doen van de Boodschap, die de President der
Vereenigde Staten van Amerika denzelfden dag aain den
j Amerikaanschen Senaat gezonden heeft. De Keizerlijke regee-
ring heeft van den inhoud der Boodschap kennis genomen
j ­met de ernstige aandacht, welke toekomt aan de door hoog
i verantwoordelijkheidsgevoel gedragen uiteenzettingen van
den President. Het doet haar groot genoegen, te consta-
teeren, dat de beginselen van deze beteekenisvolle mededee-
ling in ruime mate overeenkomen met de principes en wen-
schen, die Duitschland koestert.
Hiertoe behoort in de eerste plaats het recht van bepaling
H zijner eigen gedragslijn en de rechtsgelijkheid van alle naties.
l Dit beginsel erkennende, zou Duitschland oprecht verheugd
zijn, wanneer volken als Ierlaxnd en Indië, die zich niet ver-
heugen in de zegeningen van staatkundige onafhankelijkheid,
thans hun vrijheid kregen. Ook het Duitsche volk verzet
zich tegen bondgenootschappen, die de volkeren drijven in
een strijd om oppermacht en verstrikken in een net van zelf-
zuchtige intriges. Daarentegen is men zeker van zijn opge-
wekte medewerking bij alle bemoeiingen, die het verhoeden
van toekomstige oorlogen beoogen. De ,,vrijheid ter zee" als
voorwaarde voor het vrije bestaan en het vreedzame verkeer
der volkeren heeft, evenals de ,,open deur voor den handel
125