HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 13

JPEG (Deze pagina), 623.85 KB

TIFF (Deze pagina), 5.97 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

Duitsch-Russischen oorlog neutraal zou houden, heeft Frank-
rijk ons geantwoord, dat het doen zou, wat zijn belangen
het voorschreven. Dat was een ontwijkend, zoo niet ont-
kennend, antwoord op onze vraag.
& Niettemin gaf de Keizer bevel, dat de Fransche grens on-
voorwaardelijk geëerbiedigd moest worden. Dit bevel werd
j streng opgevolgd, op één uitzondering na. Frankrijk, dat
op hetzelfde oogenblik als wij mobiliseerde, verklaarde ons,
t dat het een strook van 10 Kilometer langs de grens respec-
° teeren zou. En wa.t gebeurde er in werkelijkheid? Bomnien-
werpende vliegers, cavalerie-patrouilles, in het Rijksland
binnengedrongen Fransche compagnieën! Daarmede heeft
Frankrijk, ofschoon de oorlogstoestand nog niet verklaard
was, de11 vrede gebroken en ons feitelijk aaingevallen.
Wat die uitzondering betreft, heb ik van het hoofd van
den generalen staf het volgende bericht ontvangen:
,,Van de van Fransche zijde ingebrachte klachten over
het schenden der grens van onzen kant, kan slechts een
enkele worden toegegeven. Tegen het uitdrukkelijk bevel
in heeft een, blijkbaar door een officier aangevoerde,
patrouille van het XIVc legerkorps den 2den Augustus
_ de grens overschreden. Zij is blijkbaar neergeschoten,
slechts één man is teruggekeerd. Maar lang voordat deze
eenige overschrijding van de grens had plaats gevonden,
hebben Fransche vliegers tot in Zuid-Duitschland bom-
men op onze spoorlijnen geworpen en hebben aan den
Schluchtpas Fransche troepe.n onze grenswacht aange~
i. vallen. Onze troepen hebben zich, volgens hun order,
voorloopig uitsluitend tot de verdediging bepaald."
Tot zoover het rapport van den generalen staf.
Uit noodweer moest Duitsehland Belgisch grondgebied be·
treden.
Mijne Heeren, wij verkeeren thans in een toestand van
x 9