HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 129

JPEG (Deze pagina), 665.12 KB

TIFF (Deze pagina), 5.63 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

.en zin rijk-Hongarije sluit zich ook in de praktijk bij ons optreden
. aan. Evenals wij om Engeland en de westkust van Frankrijk l
den op een afsperringsgebied leggen., waarin wij iedere scheepvaart
iheeps­ 1 naar vijandelijke landen zullen pogen te verhinderen, even-
=duik­ zoo kondigt Oostenrijk-Hongarije een afsperringsgebied om
Italië af. Aan alle neutrale landen is voor het onderling ver-
zt doet 1 keer buiten het afsperringsgebied vrij baan gelaten. Amerika
1 voor bieden wij, evenals wij het in 1915 reeds gedaan hebben,
onder bepaalde modaliteiten een veilig personenverkeer ook
en on- met de afgesproken Engelsche havens aan."
n dan j Daarop las de Rijks-Kanselier de Nota aan de regeering
Welke · der Vereenigde Staten voor en deelde hij mede, dat daarmee
s dien j overeenstemmende Nota’s aan de overige neutraïen gericht
waren. `
it van
le hij, 1
,t uü_ Wij moeten, daarom kunnen wij ook!
, j ____1._.ï.1.___ï.._....
iebben
s goed j De Rijks-Kanselier eindigde met de volgende woorden:
is toe, ,,Niemand onzer zal de oogen sluiten voor den ernst van
ooten­ i den stap, dien wij doen. Dat het om ons leven gaat, weet
wrlvg . ieder sinds den 4en Augustus 1914. En door het afslaan van
andmï 1 ons vredesaanbod is deze kennis bloedig onderstreept. l
Toen wij in 1914 tegenover de Russische algemeene mobi-
1 reste lisatie naar het zwaard moesten grijpen, deden wij dat met het
LH dm gevoel van de diepste verantwoordelijkheid tegenover ons volk
dt " l en in het bewustzijn van vastbesloten kracht, die zich uit
m gc' in deze woorden: Wij moeten, daarom kunnen wij ook. Ein-
delooze stroomen bloeds zijn sindsdien vergoten, maar het
moeten en kunnen hebben zij niet weggewisoht. Wanneer wij
tügmï thans het besluit hebben genomen tot aanwending van ons
i beste en scherpste wapen, dan leidt ons niets anders dan de _
nuchtere overweging van alle in aanmerking komende om-
osten- i standigheden, niets anders dan de vaste wil, ons volk te hel-
123