HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 128

JPEG (Deze pagina), 689.36 KB

TIFF (Deze pagina), 5.63 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

Wgl
»¢ i J? ·
wilg t
ertsen voor munitie-fabricatie in den meest uitgebreiden zin F
en van hout voor de kolenmijnen. 2
Nog grooter worden de moeilijkheden van onze vijanden op <
dit gebied door de toeneming van het gebrek aan scheeps­ l J
ruimte. Hier heeft de tijd en de kruisers-oorlog voor de duik- 1
booten den beslissenden slag voorbereid. I
Aan dit gebrek lijdt de Entente in al haar leden. Het doet l i
zich voor Italië en Frankrijk niet minder gelden dan voor `
Engeland. «
Mogen wij dus thans de positieve voordeelen vain een on- J
Z beperkten duikbootenoorlog zeer veel hooger schatten dan j
het vorig voorjaar, zoo zijn tegelijkertijd de gevaren, welke . ·
j ' door zulk een U-bootoorlog voor ons ontstaan, sinds dien j
kleiner geworden."
t' De Rijkskanselier gaf daarop een uitvoerig overzicht van i
j den algemeenen politieken toestand. l
in YL ,,Veldmaarschalk von Hi11denburg," zoo vervolgde hij, j
jl. E ,,heeft mij enkele dagen geleden den toestand als volgt uit-
eengezet: Ons front staat aan alle zijden vast. Wij hebben j
overal de noodige reserves. De stemming der troepen is goed j
en vol vertrouwen. De totale militaire toestand laat ons toe,
( alle gevolgen op ons te nemen, die de onbeperkte duikbooten­ l
li oorlog na zich kan sleepen. En wijl deze duikbootenoorlog j
onder alle omstandigheden een middel is, om onze vijanden
‘ E i{ het zwaarst te treffen, moet hij begonnen worden.
i . 2 De admirale staf en de hoogzeevloot gaan uit van de vaste
i overtuiging -- een overtuiging, die in de ervaringen van den
duikboot-kruiser-oorlog haren praktischen steun vindt ­- l
dat Engeland door dit wapen tot den vrede zal worden ge-
l L bracht.

W De duikbootenoorlog is tegen Engeland gericht. niet tegen
snit;. i
de neutralen.
Onze bondgenooten stemmen met onze meening in. Oosten-
?.;*yg; 122 `
` uil ilëïgeglj