HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 127

JPEG (Deze pagina), 671.28 KB

TIFF (Deze pagina), 5.63 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

vorden. De Rijkskanselier zette toen verder uiteen, waarom hij in
vliezen. Maart en in Mei van het vorige jaar tegen den onbeperkten
gmaals duikbootenoorlog was geweest en waarom het vraagstuk ook
Furkije in September volgens het overeenstemmend oordeel van de
vorden. politieke en militaire leiding niet rijp was voor een beslissing.
n niet p Hij kwam in verband hiermede op zijn vroegere verklaring
. terug:
nd. Wij Zoodra ik in overeenstemming met het hoogste legerbe­
zullen j stuur tot de overtuiging kom, dat ons de onverbiddelijke
duikbootenoorlog den zegevierenden vrede nader brengt, zal
de U­bootoorlog gevoerd worden.
l ,,Dit tijdstip," zoo vervolgde de Rijkskanselier, ,,is thans
ie mid- j gekomen. In den vorigen herfst was de tijd nog niet rijp,
W"' j maar thans is het oogenblik aangebroken, waarop wij met
t de grootste kans op succes de onderneming kunnen wagen.
t Een later tijdstip mogen wij dus ook niet afwachten?
ver het l
i acute i
De tijd voor het voeren van den duikbootenoorlog is thans
LS, ZOO- rijp l
ie drie- j ··-·
Jer van
in uit- i Wat is er dan veranderd? In de eerste plaats het voor-
ïwestie j naamste. Het aantal onzer duikbooten is vergeleken bij het
telken­ l vorig jaar zeer belangrijk gestegen. Daarmee hebben wij
1ger of j een vaste basis voor het succes geschapen. Vervolgens de
=r duik- j tweede, den doorslag gevende factor: De slechte wereld-graan-
Jlitieke oogst. Hij brengt Engeland, Frankrijk en Italië reeds thans
vraag; in ernstige moeilijkheden. Wij hebben de vaste hoop deze
2ot den j moeilijkheden door den onbeperkten duikbootenoorlog tot
ik in het ondraaglijke toe te doen toenemen.
t meest l Ook het steenkolenvraagstuk is in den oorlog een levens-
lat ons j kwestie. Zij is reeds thans, zooals gij weet, _in Frankrijk en
voert," Italië kritiek. Onze duikbooten zullen haar nog kritieker
maken. Daarbij komt vooral voor Engeland de aanvoer van
l 121
l