HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 124

JPEG (Deze pagina), 644.32 KB

TIFF (Deze pagina), 5.63 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

delijkheid daarvoor tegenover de menschheid en de ge-
schiedenis arr
|
ii J
Duitschland is en blijft vastbesloten. 1
3 ·_ Mijne Heeren! In Augustus 1914 stelden onze vijanden j
de machtsvraag van den wereldoorlog. Heden stellen wij de 1
inenschelijkheidsvraag van den vrede. j
Hoe het antwoord onzer vijanden luiden zal, dat wachten
wij af met de kalmte, die ons onze uiterlijke en innerlijke
kracht en ons zuiver geweten verleenen. Weigeren onze vijan­ I
den, willen zij den wereldlast van al het verschrikkelijke, ­
wat er daarna nog volgen zal, op zich nemen, dan zal tot in
E de verst afgelegen hut elk Duitsch hart opnieuw opvlam- ë
_ men in heiligen toorn tegen vijanden, die om der wille hun- I
lj ‘ ner vernietigings- en veroveriangsplannen aan het mensche·n- x
moorden geen paal en perk wilden stellen. I E
In dit van lotsbeslissingen zwanger uur hebben wij een be- I
slissend besluit genomen. Het is gedrenkt met het bloed van 5
honderdduizend onzer zonen en broeders, die hun leven ge- l (
laten hebben voor de veiligheid van den huiselijken haard. X
3 T tuig, j Menschenverstand en mensohenhand kunnen in deze volken- f
worsteling, die alle verschrikkingen van het aardsche leven, J
g Y jj maar ook alle grootheid van menschelijken moed en men-
';{_l<j schelijken wil op nooit geziene wijze heeft onthuld, niet tot
het alleruiterste gaan. God zal oordeelen. Wij willen zonder w
vrees en met opgeheven hoofde onzen weg verder gaan, be- ­
LV sloten tot den strijd, bereid tot den vrede. ·
ttïii ‘
<
i¥§;’ïZi l
. tl; j (
M8 1
irl l
1

F. gêg
.t jbl]