HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 123

JPEG (Deze pagina), 708.73 KB

TIFF (Deze pagina), 5.63 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

iikhëid overwinnelijke kracht be-wezen. Zij hebben op hunne in
3 Z€d€" l aantal en oorlogsmateriaal verre overmachtige tegenstan-
L d9·9«ï" j ders geweldige successen behaald. Onwrikbaar houden
thans hunne liniën tegen de steeds weer herhaalde aanvallen der
*SaCl9 ! legers hunner vijainden stand. En ook de jongste storm-
Timing j loop in den Balkan is snel en zegevierend verloopen. De
Lêt bek l laatste gebeurtenissen bewijzen, dat ook een verdere voort-
? Gïïtw l duur des oorlogs niiet in staat is hun weerstandsvermogen
te breken, dat veeleer de to·tale situatie recht geeft tot
de verwachting op verdere successen.
Ter verdediging van hun bestaan en van hun vrijheid
ter nationale ontwikkeling werden de vier verbonden mo-
gendheden gedwongen, naar de wapens te grijpen. Ook de
. roemrijke daden hunner legers hebben daaraan niets ver-
FS dior l arrderd. Steeds zijn zij aan de overtuiging blijven vast-
Staton l houden, dat hun eigen rechten en hun gegronde aanspra-
1jo> de I ken volstrekt niet in tegenspraak zijn met de rechten der
D oion E andere naties. Zij gaan er niet op uit, om hun tegenstan-
’· oVoI" ders te verpletteren of te vernietigen.
· Hoo Gedragen door het bewustzijn hunner militaire en eco-
Sofia nomische krachten, en bereid, om den hun opgedrongen
3 Paus strijd desnoods tot het alleruiterste voort te zetten, te-
gelijk echter door den wensch bezield, verder bloedvergie-
ten te voorkomen, en aan de gruwelen van den oorlog een
einde te maken, stellen de vier verbonden mogendheden
Jil? So l voor, om spoedig vredesonderhandelingen te beginnen. De
groot voorstellen, die zij bij deze onderhandelingen zullen mee-
LGY go' j brengen, en die erop gericht zijrn, om bestaan, eer en
tt kun" ontwikkelingsvrijheid hunner volkeren te verzekeren,
mêêsl vormen naar hun overtuiging een geschikten grondslag
BH B1"- voor het herstel van een duurzamen vrede.
Euï`O" Indien ondanks dit aanbod tot vrede en verzoening de
?€H­ strijd mocht voortduren, zoo zijn de vier verbonden mo-
{O‘1’1g&· gendheden vast besloten, hem tot een zegevierend einde
1111 OH- door te zetten. Zij wijzen echter plechtig elke verantwoor-
, 117
K
l