HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 122

JPEG (Deze pagina), 682.80 KB

TIFF (Deze pagina), 5.63 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

.
g j e
W iïggäge
dat beter betuigen dan ik, die toch de verantwoordelijkheid 1
voor alle regeeringshandelingen draag. In het diepste zede­ l
lijk en religieus plichtsgevoel tegenover zijn volk en daar- j
overheen tegenover de menschheid, houdt de Keizer thans
het oogenblik voor gekomen tot een officieele vredesactie. j
j Zijne Majesteit heeft derhalve in volkomen overeenstemming L
Y, en in gemeenschap met zijn hooge bondgenooten het be- l
sluit gevat, om aan de vijandelijke mogendheden het enta- !
meeren van vredesonderhandelingen voor te slaan. j
le
[gi Een Duitsche nota aan de vijandelijke Mogendheden.
Hedeninorgen hebben wij aan de vertegenwoordigers dier l
mogendheden, welke onze rechten in de vijandelijke staten j
j waarnemen, dus aan de vertegenwoordigers van Spanje, de I
ij Vereenigde Staten vaan Amerika en Zwitserland, een in dien I
geest aan alle vijandelijke mogendheden gerichte no-ta over- F
gegeven, met het verzoek die te willen overbrengen. Het-
zelfde geschiedt heden te Weenen, Konstantinopel en Sofia.
Ook de overige neutrale staten en Zijne Heiligheid de Paus
werden van onzen stap in kennis gesteld.
Vr Die nota luidt als volgt:
,,De vreeselijkste oorlog, die de geschiedeunis ooit ge- j
zien heeft, woedt nu sedert bijna 31/2 jaar in een groot
deel der wereld. Deze catastrophe, die de band eener ge- j
je meensehappelijke duizendjarige civilisatie niet heeft kun-
nen tegenhouden, treft de menschheid in haar meest
waardevolle bezittingen. Zij dreigt den geestelijken en
jï inaterieelen vooruitgang, die den trots vormden van Euro-
pa bij het begin der XXe eeuw, in puin te doen storten.
Duitschland en zijn bondgenooten, Oostenrijk­Ho~nga-
rije, Bulgarije en Turkije, hebben in dezen strijd hun on-
116 [
r
Mit