HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 121

JPEG (Deze pagina), 700.17 KB

TIFF (Deze pagina), 5.64 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

en ZB` Midden in he·t geweld des strijds daarbuiten heeft de Rijks-
Bljbufg dag in de wet op den vaderlandschen hulpdienst een nieuw
die m of- en defensief wapen helpen scheppen. Achter het strij-
pmstw ·dende leger staat het arbeidende volk. De reuzenkracht der
geheel natie is werkzaam voor het eene gemeenschappelijke doel.
m' EH Nièt een belegerde vesting, zooals onze tegenstanders dat
hl" meenden, doch een éénig, geweldig, stevig georganiseerd
legerkamp met onuitputtelijke hulpmiddelen, dat is het
Duitsche rijk, in vast en trouw bondgenootschap met de in
·den strijd beproefde wapenbroeders onder de Oostenrijksch-
econo- Hongaarsche, Turksche en Bulgaarsche vaandels. Niet in
Groote ·d·e war gebracht door de redevoeringen onzer vijanden, die
waren ·ons nu eens wereldveroveringsplannen, dan weer wanhopige _
voeren angstkreten om vrede toedichten, zijn wij vastberaden onzen
zouden weg gegaan. En zoo schrijden wij ook verder. Steeds bereid
romen. l ons te weren en te vechten voor ons volksbestaan, voor onze
boven vrije en verzekerde toekomst, maar ook steeds bereid, om te-
A t gen dèzen prijs deihand ten vrede aan te bieden. Want onze
ich de sterkte maakt ons niet doof voor onze verantwoordelijkheid
longer- j tegenover God, tegenover ons eigen volk, tegenver de mensch-
raken i heid. Onze tegenstanders hebben de tot nu toe door ons afge-
p legde verklaringen over onze bereidheid ten vrede steeds ont-
ngsjaar weken. Thans zijn wij een stap verder gegaan.
ot zijn
groote
immer `Een offieieele vredesactie.
idheid. ' "?”_
tläftïgê Volgens de Grondwet drukte op 1 Augustus 1914 op Zijne
Majesteit den Keizer persoonlijk het zwaarste besluit, dat
j een Duitscher ooit te nemen had, het bevel ter mobilisatie, _
dat hem door de Russische mobilisatie afgedwongen werd.
Gedurende deze lange en zware oorlogsjaren werd de Keizer
slechts bewogen door de enkele gedachte, hoe aan een on-
9 QPZG wrikbaar gegrondvest Duitschland na zege-vierend doorsta-
€rZ1JdS' nen strijd weder de vrede bereid kon worden. Niemand kan
.3 115