HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 120

JPEG (Deze pagina), 671.82 KB

TIFF (Deze pagina), 5.64 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

la3,‘i‘1j
aï‘~ Mil l
vuur dreunde, terwijl de Russen tegen de Oostgrens van Ze- 1
venburgen stormliepen, heeft veldmaarschalk Hindenburg d
met onvergelijkelijk geniale leiding en met troepen, die in KO
wedijver met alle bondgenooten in gevechts- en marschpresta- _d
ties het onmogelijke mogelijk gemaakt hebben, geheel E
West-Walachije en de vijandelijke hoofdstad genomen. En E
Hindenburg rust niet, de militaire operaties gaan verder. I
jëï T 1
bij Het uithongerings-systeem een mislukking. I
+ ·é
Tegelijkertijd is door het succes des zwaards onze econo- l
mische verzorging op steviger grondslagen gezet. Groote ·é
voorraden van graan, levensmiddelen, olie en andere waren ·<
zijn in Roemenië in onze handen gevallen. Het afvoeren ;z
jj lj daarvan is in vollen gang. Ondanks alle schaarscnte zouden x
j wij toch ook met onze eigen voorraden zijn uitgekomen. l <
[ Thans echter staat ook onze econoimische zekerheid boven w
1 allen twijfel verheven. A i j
' Bij de groote gebeurteni·sse·n te lande sluiten zich de ·s
§ heldendaden onzer duikbooten waardig aan. Het honger- 1 1
spook, dat onze vijanden tegen ons wilden oproepen, raken i l
zij nu zelve niet meer kwijt. j J
‘ Mijne Heeren, toen na verloop van het eerste oorlogsjaar ~
Qjf Z. M. de Keizer zich in een openlijke kondgeving tot zijn
Q 5 volk richtte, sprak hij het woord: ,,Het beleven van groote
gebeurtenissen maakt eerbiedig en vast van harte." Nimmer `§
jï jfïfïl koesterden onze Keizer en ons volk een andere gezindheid. `
Ook thans niet. Geniale leiding en ongehoord heldhaftige
,' prestaties hebben onwrikbare feiten geschapen. j
Achter het leger staat het volk. pi
‘J§`E‘··
ïgifxg Ook de binnenlandsche oorlogsmoeheid, waarmede onze j
vijand rekende, was een valsche gevolgtrekking hunnerzijds. i
jjzfeg 111 t
j‘ .f ·¥
i·§QïjQ{

M; ‘