HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 116

JPEG (Deze pagina), 701.11 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

lt ri 5
1 . . . .
verdwaasden Duitscher is het niet 1n de gedachte gekomen, p hê
zich op Frainkrijk te werpen, om het van zijne koloniën te be- te
rooven. Niet dat was het noodlot van Euro-pa, maar dat i 011
de Engelsche regeering Fransche en Russische veroverings­ j hii
1 plannen begunstigde, die zonder een Europeeschen oorlog da
niet te bereiken waren. Tegenover dit aanvallend karakter
1 der Entente heeft zich de Driebond steeds in eene defensieve l
gft stelling bevonden. Geen eerlijk beoordeelaar kan dat looche-
wi nen. Niet in de schaduw van het Pruisische militairisme
heeft de wereld voor den oorlog geleefd, maar in de schadu­
wen der omsingelingspolitiek, welke Duitschland er onder
FQ moest houden. ‘
V l
N Tegen Duitschlands zelfverdediging moet iedere aanval zich
H1 . te pletter loopen.
. . i _
Tegen deze politiek - zij mag zich diplomatiek als eene
5 omsingeling, in militairen zin als een verdelgingsoorlog,
staathuishoudkundig als een wereldboycott openbaren -
hebben wij van meet af aan een verdedigende houding aan- l
oiii genomen. Het Duitsche volk voert dezen oorlog als een ver-
i ­ dedigingsoorlog, ter verzekering van zijn nationaal bestaan
I F. en van zijn vrije, verdere ontwikkeling. Nooit is iets anders
j door ons beweerd of gewild. Hoe zou zich trouwens ook
jkl anders deze ontplooiing van reuzenkrachten, deze onuit­
i puttelijke, tot den laatsten druppel bloed vastbesloten, alles
opofferende moed laten verklaren, die ongehoord is in de
wereldgeschiedenis? Tegenover de hardnekkigheid van den
vijandelijken oorlogswil, wien de inspanning van alle mate-
rieele en militaire hulpmiddelen der geheele aarde zijn ten
°jj§j;=ï dienste gesteld, heeft zich onze weerstaxndskracht tot steeds
ipi~ sterker vastberadenheid gestaald. Wat Engeland nog aan
M krachten moge inzetten - ook Engelands krachtsinspannrng
110
1
lb §

ll? J t
[ IJ?. l