HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 115

JPEG (Deze pagina), 692.31 KB

TIFF (Deze pagina), 5.64 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

[1 wij? ïslag opleveren voor eenen vruchtbaren internationalen vre-
ter Zw »desbond. Een zoodanige politiek van geweld is in lijnrechte
_h€€ft tegenspraak met den ideaaltoestand, dien Lord Grey en de
itlonalè heer Asquith nastreven, in welken het recht heerscht over
mt mil de macht en alle staten, die de groote familie der gecivili-
dmgêï seerde menschheid vormen, ’t zij groote of kleine, zich onder
Wil de dezelfde voorwaarden en ieder, naar den aard van zijnen
W€1`€1d' natuurlijken aanleg, vrij kunnen ontwikkelen.
Wil zich de Entente eerlijk en ernstig op dat standpunt
plaatsen, dan moet zij ook consequent dienovereenkomstig _
Urstglh handelen. Doet zij dat niet, dan blijven ook de meest ver-
heven woorden over vredesbond en in-eendracht-samenleven
ms zal ·der volkerenfamilie ijdele klanken, die als rook vervliegen.
ehagen
itralen
gêlschê Vredesbond en veroveringsoorlog.
behoo-
nd GH De eerste voorwaarde voor een ontwikkeling der interna-
Bhappü tionale betrekkingen op den weg tot scheidsgerecht en vreed-
l°°v"I” zame oplossingen van tegenover-elkaar­staan.de tegenstrij-
d hab' dige belangen zou moeten zijn, dat er geene coalities meer
dhcdgu werden gevormd met agressieve plannen. Duitschland is
m’ dlg ten allen tijde bereid toe te treden tot eenen volkerenbond,
‘ Maar ja, zich aan het hoofd te stellen van eenen volkerenbond,
OT dee die vrede-verstoorders in toom houdt. De geschiedenis der
1€€l`€D¤· internationale betrekkingen voor den oorlog ligt zonneklaar
voor de oogen der geheele wereld. Wat bracht Frankrijk aan
Huil: Ruslands zijde? Elzas-Lotharingen. Wat wilde Rusland?
18 b€‘ Constantinopel. Waarom sloot Engeland zich bij hen aan?
België Omdat Duitschland naar den zin van Engeland te groot
L werd, door vreedzamen arbeid. En wat wilden wij? Grey
zegt, dat Duitschland met zijn eerste aanbieding van België’s
~en Frankrijks integriteit van grondgebied, van Engeland
de toestemming had willen koopen om van de Fransche
ä`1"md‘ koloniën te nemen, wat het ’t beste leek. Zelfs den meest
109