HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 114

JPEG (Deze pagina), 707.45 KB

TIFF (Deze pagina), 5.64 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

El ; j
{ wedervaart. Daarbij moet het beginsel van recht 011 vrije ïslä
ontwikkeling niet alleen op het vasteland maar ook ter zee kde
zijn invloed kunnen doen gelden. Daarover echter heeft mj
Lord Grey met geen enkel woord gerept. De internationale he
vredesgarantie, die hein voor den geest zweeft, schijnt mij de
overigens een geheel pasklaar gemaakt karakter te dragen. sê,
Gedurende den oorlog hebben volgens Engelands wil de de
neutralen te zwijgen en iederen dwang der Engelsche wereld- mg
ij heerschappij ter zee geduldig te aanvaarden.
rl
j Vi De nieuwe wereldorde, zooals Engeland zich die voorstelt. ju
Na den oorlog, als Engeland, naar het schijnt, ons zal de
hebben overwonnen en over de wereld naar zijn welbehagen
" it opnieuw zal hebben beschikt, dan zullen zich de neutralen
A vast aaneensluiten als borgen voor de nieuwe Engelsche V
‘ ‘ wereldorde. Tot deze wereldorde zal ook het volgende behoo- "
,g r ren: Uit betrouwbare bron weten wij, dat Engeland en
Frankrijk reeds in 1915 Rusland de territoriale heerschappij ti
gl over Constantinopel, de11 Bosporus en den westelijken oever Z,
der Dardanellen met het daarbij behoorend achterland heb- d
l ben verzekerd en Klein-Azië onder de Entente-mogendheden V
j j hebben verdeeld. De Engelsche regeering heeft vragen, die t,
daaromtrent in het Parlement gesteld zijn, ontweken. Maar jj
I T, deze Entente-plannen zijn toch waarschijnlijk ook voor den d
i ; vredesbond der volkeren, die ze later zal moeten garandeeren,. gj;
jj van belang. V
Zoo zien de annexatie­plannen onzer tegenstanders eruit, I
jr waarbij nog Elzas-Lotharingen komt, terwijl ik bij de be- (
ijf 9* spreking van onze oorlogsdoeleiinden de annexatie van België (
nooit als in onze bedoeling liggend heb aangegeven. X
jï f; n*‘," 2
`Zr Geweld-politiek. .(
Lg _ij· ïlà (
Een zoodanige politiek van geweld kan nooit den grond- ]
j, 108
j Q.
wi