HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 113

JPEG (Deze pagina), 696.79 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

I
l t
ten de nieuw te houden. Maar het gaat hier niet om polemiek. Wij
zijnen i hebben allen het grootste belang erbij, het aldoor opnieuw
opende i kunstmatig gevoede denkbeeld als zou Duitschland de aan-
zutrali- valler geweest zijn, zoo grondig mogelijk uit te roeien. En
erland, ofschoon de meeninrg van Lord Grey volkomen juist is, dat
len ge- het inzicht in de ware oorzaken van den oorlog van groot
kering, E `belang is voor zijn beëindiging en voor de vredesvoorwaar­
ze zien, den, zoo wijzen mijne woorden toch ook op de toekomst.
; meer
g, dat, _
;lO;_Io‘ Het tijdperk na den vrede.
Q lng
Ondo? Lord Grey heeft zich ten slotte uitvoerig bezig gehouden
met het tijdperk na de11 vrede, met de stichting van eenen
l moost ïinternationalen bond tot behoud van den vrede. Ook daar-
H kon -over wil ik eenige woorden zeggen. Nooit hebben wij een
msohto _geheim gemaakt van onzen twijfel, of door internationale
organisaties, zooals scheidsgerechten, de vrede duurzaam
o» ooo verzekerd zou kunnen worden. De theoretische zijden van het
og der probleem wil ik hier niet nader bezien. Maar praktisch
ooo de zullen wij nu, en na het sluiten van den vrede, tege.nover
Oorlog het vraagstuk stelling moet nemen. Wanneer, bij het einde
van den oorlog en daarna, zijne ontzettende verwoestingen
owildo aan goed en bloed voor de wereld eerst tot volle klaarheid
’I`hoio‘ zullen komen, dan zal door de geheele wereld een roepen
oogoïb opgaan naar vredelievende oplossingen en overeenkomsten,
O ïoooï »die, zoover dat in me-nschenhand ligt, de herhaling van zulk
i amd? eene monsterachtige catastrophe, verhoeden. Deze kreet zal
beide zoo sterk en zoo gerechtvaardigd zijn, dat hij tot een resul-
taat leiden moet. Iedere poging om eene praktische oplos-
oor de sing te vinden zal Duitschland eerlijk mede onderzoeken en
aels in medewerken aan hare mogelijke verwezenlijking. En zulks
at het te meer, waar de oo·rlog, naar wij met vertrouwen verwach-
; meer aten, politieke toestanden scheppen zal, waarin de vrije ont-
gen op wikkeling aller naties, zoo groote als kleine, ten volle recht
iov
:
i
i
ï