HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 112

JPEG (Deze pagina), 741.77 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

rl! l . F
of, voor het geval Duitschland zich wilde verplichten de ni
neutraliteit van België te respecteeren, Engeland zich zijnen i h«
zijds tot neutraliteit zou willen verbinden; verder opende I lç
hij het vooruitzicht, dat, in geval van Engelands neutrali- v;
teit, niet alleen de integriteit van het Fransche moederland, .0;
doch ook die der Fransche koloniën zou kunnen worden ge- h
waarborgd. Hij gaf in opdracht van mij de verzekering, E `bi
dat wij bereid waren van een aanval op Frankrijk af te zien, d
g als Engeland voor de neutraliteit van Frankrijk borg bleef.
gl Op het laatste oogenblik deed ik nog de toezegging, dat,
zoolang Engeland zich neutraal gedroeg, o.nze vloot de noord- [
kust van Frankrijk niet zou aantasten en - onder beding ‘"
van wederkeerigheid ­- geen vijandelijkheden zou onder-
nemen tegen de Fransche handelsvaartuigen. D
Op dit alles had Lord Grey maar één antwoord: ,,hij moest gj;
~ H onverschillig welke neutraliteitsbelolfte weigeren en kon .0
W . l slechts zeggen, dat Engeland zich de handen vrij wensehte lg
l te houden." · C
j Had Engeland deze neutraliteitsverklaring afgelegd, dan ­V
was het niet, zooals Lord Grey denkt, aan de verachting der E
p geheele wereld prijsgegeven, maar het zou zich daarmede de ·Z
V@I’di€IlSt€ hebben VGTWOIVGII, hêt llllïbrêlïêïl van den oorlog
E te hebben verhinderd. W
W Ook hier stel ik de vraag: Wie heeft den oorlog gewild? g
. fp Wij, die bereid waren Engeland alle mogelijke zekerheid- ·;
stelling te geven, niet alleen voor direct­Engelscne belangen, (
maar ook voor Frankrijk en België, of Engeland, dat ieder ,4
lf · voorstel van ons afsloeg en weigerde, zijnerzijds een of ande- «
ren weg tot behoud van den vrede tusschen. onze beide ­;
L rijken ook maar aan te duiden? ­
Mijne Heeren, ik herhaal: Al deze dingen zijn door de ·,
lj `ï«'Y Duitsche regeering, deels in mijne redevoeringen, deels in ·
officieele stukken, zoo herhaalde malen aangetoond, dat het ·
.“.i mij tegen de borst stuit, daar toch de oorlog nu reeds meer t
ljii dan twee jaar woedt, deze retrospectieve beschouwingen op ·
Il`; E roe
lvr, 5
l çi H; l
_ t
lt.