HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 111

JPEG (Deze pagina), 629.30 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

êljoud Franschen Gezant, volgens diens bericht aan zijne regee-
Or dg, ring, woordelijk verklaard:
Paul
hulp ,,Voor het geval de Duitsche vloot het kanaal zou in-
yiglms j varen of de Noordzee zou passeeren niet het doel de Fran~
,_ Het sche kusten of de Fransche oorlogsvloot aan te vallen en
de Fransche handelsvloot te verontrusten - te veront-
, rusten, Mijne Heeren! -­ zou de Britsche vloot ingrijpen
om de Fransche vloot in die mate hare bescherming te-
verleenen, dat vanaf dat oogenblik Engeland en Duitsch­
volgen; land zich in oorlogstoestand zouden bevinden? V
abinet t
aming i Kan dezelfde persoon, die het uitloopen onzer vloot tot
lf het ,,casus belli" foorlogsaanleiding) verklaarde, werkelijk nog in
itieke j ernst beweren, dat enkel en alleen de schending van de Bel-
gische neutraliteit Engeland tegen zijn wil in den oorlog
i heeft gedreven?

9SPï'0· j Engeland wijst Duitschlands pogingen, om den oorlog te
$33; localiseeren, van de hand.
keken
en de En ten slotte de bewering, als zouden wij, om Engeland
adden buiten den oorlog te houden, de Britsche regeering het on-
¥ hëï`- waardig voorstel hebben gedaan om voor de schending der
GPGY Belgische neutraliteit een oogje toe te doen en ons de vrije
ï· EH i hand te laten en de Fransche koloniën weg te nemen! Ik
j verzoek Lord Grey in zijn Blauwboek en in zijn aktestukken
de toedracht der zaken na te gaan. Ik heb in het ernstige
VOO? l streven, den oorlog te localiseeren, den Britschen Gezant
T i te Berlijn reeds den 29sten Juli de verzekering gegeven,
dat wij, onder voorwaarde van Engelands neutraliteit, de
1 voet t territoriale integriteit van Frankrijk waarborgen. Den
y den j lsten Augustus heeft vorst Lichnowsky Lord Grey gevraagd,
j 105