HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 110

JPEG (Deze pagina), 655.02 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

gevendheid wa.s overgehaald, wat den weg tot het behoud Ii]
van den vrede vrij maakte. Tegelijkertijd stond het voor de, H
door de niededeeling van Lord Grey aan den heer Paul
Cainbon gewaarborgde, zekerheid van de gewapende hulp
J van Frankrijk en Engeland, een zekerheid, die overigens j
voor Rusland den oorlog eerst goed mogelijk maakte. Het l
koos de mobilisatie en daarmede den oorlog.
Wie is dus van den oorlog de schuld?
ii Wie heeft nu schuld aan dit van noodlottige gevolgen;
zoo zwangere besluit? Wij, die het Weensche Kabinet i
1 met nadruk de uiterste toegeeflijkheid en de aanneming H
, _ van het Engelsche bemiddelingsvoorstel aanrieden? Of het ,,l
t i Britsche Kabinet, dat Frankrijk en Rusland in het kritieke j e;
j uur zijn gewapenden bijstand in uitzicht stelde? g
. ° ` H h
_ Lord Grey leidt de aandacht op bijkomende zaken af.
pj i Lord Grey heeft over deze beslissende zaken niet gespro­ I
ken, doch daarvoor in de plaats de aandacht zijner toehoor­ '
l t > ’_ ders naar bijkomende zaken afgeleid. Het Haagsche Scheids-
ï_ gerecht, dat de Czaar aanbood, ziet er van buiten bekeken
j veelbeteekenend uit. Maar het werd aangeboden, toen de
pi i Ruwische troepen zich reeds tegen ons in beweging hadden lr
A gezet. Zijn eigen conferentievoorstel - ik heb zulks her- v
haalde malen in den Rijksdag behandeld - had Lord Grey I
zelf ten believe van onze bemiddeling ingetrokken. En i Y
·` . België? v
I <
Het uitloopen der Duitsohe vloot als ,,oasus belli" voor E
i H Engeland.
Nog voor ook maar een enkele Duitsohe soldaat zijn voet t ‘
had gezet op Belgisch grondgebied, heeft Lord Grey den j Y
al L t
104 j
t tf; ll `
tit .