HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 11

JPEG (Deze pagina), 629.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.02 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

Rusland mobiliseert al zijn strijdkrachten, die tegen Oosten-
rijk-Hongarije gericht zijn. Oostenrijk-Hongarije zelf had
echter slechts zijn tegen Servië gerichte legerkorpsen ge-
. mobiliseerd; in noordelijke richting slechts twee legerkorpsen
en ver van de Russische grenzen.
De Keizer wijst er den Ozaar onmiddellijk op, dat door
deze mobilisatie der Russische strijdkrachten tegen Oosten-
rijk de rol van bemiddelaar, die hij op verzoek van den
Ozaar op zich genomen had, wordt bemoeilijkt, zoo niet on-
mogelijk gemaakt. Niettemin zetten wij te Weenen onze be-
middelings-pogingen voort, en wel in vormen, die tot de
uiterste grens gaan van wat met onze verhouding als bond-
genooten nog overeen te brengen was. Intusschen herhaalt .
Rusland spontaan zijn verzekeringen, dat het tegen ons geen
militaire toebereidselen zal treffen.
Ruslands mobilisatie noopt tot tegenmaatregelen.
De 31ste Juli breekt aan!
In Weenen moet de beslissing vallen. Wij hebben reeds
door onze vertoogein bereikt, dat Weenen, hetwelk een tijd
lang het directe verkeer met St. Petersburg had verbroken,
dit weder hervat. Maar nog voor de laatste beslissing in ·
Weenen valt, komt het bericht, dat Rusland zijn geheele
militaire macht, dus ook tegen ons, gemobiliseerd heeft.
De Russische regeering, die uit osnze herhaalde vertoogen
wist, wat mobilisatie aan onze grens beteekende, doet ons
geen mededeeling van deze mobilisatie, geeft er ons ook
geen verklarende opheldering over. Eerst in den namiddag
van den 31sten bereikt den Keizer een telegram van den
Czaar, waarin hij er voor instaat, dat zijn leger geen uit-
` dagende houding tegenover ons zal aannemen. Maar de mobi-
lisatie aan onze grens is reeds sedert den nacht van den 3Qsten
op den 3lsten Juli in vollen gang. Terwijl wij op Russisch
‘ 7